Rybársky rok 2015 sa začal ako predošlý príjemným počasím pre krátkodobý pobyt v prírode a pri love rýb, ktoré nie sú v prvej polovici roku hájené. Povolenky sa predávali ostošesť, ale prvoradá úloha Výboru MsO SRZ bola zorganizovať Výročnú členskú schôdzu a hlavne vykonať jarné zarybnenie všetkých revírov v pôsobnosti našej mestskej organizácie.

Výročná členská schôdza MsO SRZ v Seredi konaná dňa 07.02.2015 v kone NOVA v Seredi.

V sobotu 7.februára 2015 sa uskutočnila v priestoroch kina NOVA výročná členská schôdza Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi. Rybári bilancovali uplynulú sezónu, všetko prebiehalo v duchu dôstojnosti, vzájomnej tolerancie a rešpektovania sa. Predseda MsO SRZ v Seredi Ing. Dušan Alina privítal v mene delegátov VČS vzácnu návštevu a to tajomníka Rady Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline Ing. Ľuboš Javora, dlhoročného to funkcionára sereďskej organizácie. Nemenej úprimne boli privítaní aj zástupcovia rybárskych organizácií z okolitých miest a samozrejme všetci schôdzujúci členovia. Minutou ticha vyjadrili sústrasť, zároveň smútok a uctili si pamiatku nad zosnulými kolegami, ktorí rady rybárov opustili v roku 2014.

Vedenia schôdze sa ujal tajomník MsO SRZ v Seredi Marián Scherhaufer a rokovanie začalo. Predseda organizácie, ktorý viditeľne bojoval s chrípkovým ochorením predniesol bilančnú správu, plán činnosti a rozpočet na nový kalendárny rok. Hlavný hospodár Vladimír Beno predniesol správu o zarybnení, úlovkoch a ostatných aspektoch, ktoré súvisia s činnosťou tejto dôležitej funkcie. Na fóre vystúpil aj šéf kontrolnej a revíznej komisie Ing. Ján Hudák, správu o činnosti rybárskej stráže deklaroval jej veliteľ Roman Vančo.

Po krátkej prestávke nasledovala diskusia, v ktorej členovia sereďskej rybárskej organizácie pripomienkovali udalosti okolo rybníkov, tečúcich vôd a samotnej prírody. Tí, ktorí devastujú prírodu, a naši rybári to vidia ako prví, pretože skorý ranný lov je samozrejmosťou, sa môžu hanbiť. Členovia SRZ navrhovali aj niektoré zmeny, z tých najzaujímavejších, ktoré VČS odsúhlasila je to povinnosť každého rybára vlastniť vo výbave podložku pre ulovenú rybu, v stojatých vodách MsO SRZ v Seredi, ktoré majú rozlohu do 10 ha je zakázané akýmkoľvek spôsobom zavážať návnady a nástrahy pri love. Zakrmovať sa môže len raketou alebo kobrou a samozrejme priamo krmítkom, ktoré je súčasťou montáže. Po jesennom zarybnení kaprom až do 15. marca ďalšieho kalendárneho roka platí nariadenie o privlastnení si len jednej ulovenej ryby. Všetky tieto schválené uznesenia nadobudnú platnosť od 1. januára 2016.

b

Zápisnica :
Dátum : 7.Februára 2015
Miesto konania : Kinosála kina NOVA Sereď
Počet prítomných : 361
Počet hostí : 13
Tajomník SRZ – Ing. Ľuboš Javor, delegát Rady Žilina, PaeDr. V. Čerešnák + zástupcovia z organizácií Trnava, Galanta, Šaľa, Hlohovec, Šoporňa a Sládkovičovo

Program Výročnej členskej schôdze :

1. Otvorenie
2. Voľba pracovného predsedníctva
3. Odsúhlasenie programu VČS
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
5. Správa mandátovej komisie
6. Správy o činnosti a hospodárení SRZ MsO za rok 2014
7. Návrh rozpočtu na rok 2015
8. Správa kontrolnej komisie na rok 2014
9. Plán hlavných úloh SRZ MsO na rok 2015
10. Prestávka
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Bod č.1
Rokovanie VČS zahájil predseda organizácie, Ing. Dušan Alina, ktorý zároveň privítal pozvaných hostí (viď. prezenčná listina hostí). Vyzval prítomných aby si minútou ticha uctili zosnulých členov našej organizácie a odovzdal slovo tajomníkovi MsO Sereď, Marianovi Scherhauferovi, aby sa ujal vedenia schôdze.

a

c

d

f

g

Bod č.2
Marian Scherhaufer dal najprv odsúhlasiť aby sa schôdza konala a bola uznášaniaschopná, podľa §14, odst. 3.3. Stanov SRZ. Ďalej navrhol a odporučil schváliť pracovné predsedníctvo v zložení :
Ing. Dušan Alina, Marian Scherhaufer, Vladimír Beno, Ing. Ján Hudák, zapisovateľ – Ing. Pavol Gavalec
Hlasovaním schválené.

Bod č.3
Marian Scherhaufer odporučil schváliť program VČS, ktorý prítomní dostali poštou na pozvánke.
Hlasovaním schválené.

Bod č.4
Marian Scherhaufer navrhol zloženie mandátovej a návrhovej komisie a to v nasledovnom zložení :
Mandátová komisia : Predseda – Miloš Mesároš
Členovia – František Strapáč a Vladimír Bodlák

Návrhová komisia : Predseda – Ivan Remiš,
Členovia – Peter Zbojek a Ing. Ľuboš Navrátil
Hlasovaním odsúhlasené

Bod č.5
Predseda mandátovej komisie konštatoval, že je prítomných 361 členov, z pozvaných 1659. Zároveň odporučila, aby podľa § 14, ods.3.3 Stanov SRZ, schôdza pokračovala.

Bod č.6
Správu o činnosti a hospodárení SRZ MsO Sereď za rok 2014 predniesol predseda organizácie, Ing. Dušan Alina

h

Správu hospodára za rok 2014 predniesol, hlavný hospodár, Vladimír Beno

j

Správu o činnosti Rybárskej stráže a Disciplinárnej komisie za rok 2014 predniesol, veliteľ RS, Roman Vančo

k

Správu o činnosti Detského rybárskeho krúžku predniesol p. Turóczy

l

Bod č.7

Návrh rozpočtu na rok 2015 predniesol, tajomník organizácie, Marian Scherhaufer

Bod č.8

Správu kontrolnej komisie predniesol, predseda KK, Ing. Ján Hudák

y

Bod č.9

Plán hlavných úloh SRZ MsO Sereď predniesol predseda organizácie, Ing. Dušan Alina

Bod č.10 – Diskusia

Ing. Miloš Mičáni – kronikár MsO Sereď

Ak je možné, aby mu poslali na mailovú adresu fotky kapitálnych úlovkov do kroniky.

Vladimír Kriška

Navrhol revír Šintavu na CH a P.

Milan Jurík

Navrhol prísnejšie postupovať proti tým, čo po sebe nechávajú smeti na lovnom mieste a vôbec v prírode. Druhý príspevok mal prečo DK trestá pokutou iba 100 EUR.

Na to reagoval predseda, Ing. Alina. Čo sa týka prvého príspevku, tak s ním plne súhlasí, ale je to ťažko identifikovateľné. Na druhý mu odpovedal, že Disciplinárny poriadok nepozná pokuty iba 100 EUR, ale sú v ňom odstupňované od – do.

Michal Karas

Podobný príspevok, neporiadok v Dolnej Strede.

Marian Baša

Navrhol, aby sa na našich uzavretých vodách po jesennom zarybnení až do 15. marca nasledujúceho roku mohol privlastniť iba 1ks Kapra.

Michal Karas

Reagoval na príspevok p. Krišku a vyjadril podporu Šintave ako CH a P.

Peter Zbojek – člen výboru a RS

Podal 4 návrhy, ktoré zozbieral od rybárov pri kontrolách RS.

 1. Zákaz zavážania a zanášania návnad a nástrah a osádzania všetkých druhov bójok na akýchkoľvek plavidlách a akýmkoľvek spôsobom na našich vodách, ktoré majú menej ako 10 ha.
 2. Povinnosť podložky pod ryby na všetkých našich uzavretých vodách.
 3. Hornú lovnú mieru Kapra 70 cm, znížiť na 65 cm.
 4. Aby bolo dovolené privlastniť si na našich uzavretých vodách 25 ks Kapra a ďalších 25 ks doplniť zo zväzových vôd.

x

q

r

w

Ing. Ľuboš Javor  – Tajomník SRZ

Pozdravil prítomných členov a podal informáciu o činnosti Rady Žilina.

t

Ing. Miloš Galgóci

Navrhol 1 EUR-ovú známku vybrať od našich členov na športovú činnosť a pre deti a mládež.

z

Keďže sa už nikto do diskusie neprihlásil, predseda diskusiu ukončil.

Pristúpilo sa k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch z diskusie. Najprv skrutátori zistili presný počet prítomných  členov, ktorí majú právo hlasovať. Bolo ich 304. Tak sa zistila nadpolovičná väčšina 153.

Ako o prvom sa hlasovalo o spoločnom návrhu p. Krišku a p. Karasa, Šintava ako revír CH a P.

Hlasovanie :  Za : 99         Proti :              Zdržal sa :                     Návrh neodsúhlasený

Ako druhý bol návrh  Ing. Galgóciho, 1 EUR-ová známka na rozvoj športovej činnosťi a

Hlasovanie : Za : 304       Proti : 0           Zdržal sa : 0                      Návrh odsúhlasený

Ako tretí bol návrh p. Bašu, po jesennom zarybnení až do 15. marca nasledujúceho roku si privlastniť len 1 ks kapra.

Hlasovanie : Za : 183       Proti :              Zdržal sa :                          Návrh odsúhlasený

Ako štvrté boli 4 návrhy p. Zbojeka.

Návrh č.1  Hlasovanie : Za : 259       Proti : 40     Zdržal sa : 5         Návrh odsúhlasený

Návrh č.2  Hlasovanie : Za : 287       Proti :  8      Zdržal sa : 9         Návrh odsúhlasený

Návrh č.3  Hlasovanie : Za : 117       Proti :          Zdržal sa :            Návrh neodsúhlasený

Návrh č.4  Hlasovanie : Za : 124       Proti :          Zdržal sa :            Návrh neodsúhlasený

Všetky odsúhlasené návrhy budú platné od 1.1. 2016

Po tomto hlasovaní, vyzval Ing. Alina, predsedu návrhovej komisie, p. Remiša, aby odsúhlasené návrhy zapracoval do uznesenia VČS.

Bod č. 12

Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia z VČS, ktoré bolo doplnené o schválené návrhy z diskusie.

u

Predseda dal toto uznesenie hlasovaním odsúhlasiť.

Hlasovanie :  Za : 303             Proti : 1                Zdržal sa : 0

Uznesenie odsúhlasené

Ivan REMIŠ – predseda návrhovej komisie

Mestská organizácia SRZ SEREĎ

Výročná členská schôdza konaná dňa 7.2.2015

UZNESENIE

 1. Výročná členská schôdza berie na vedomie :
  • Správu mandátovej komisie o účasti na výročnej členskej schôdzi.
  • Stanovisko kontrolnej komisie k plneniu rozpočtu za rok 2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2015.
 2. Výročná členská schôdza schvaľuje :

–    Správu o činnosti výboru SRZ MsO Sereď za rok 2014 a plán hlavných úloh a činností výboru SRZ MsO Sereď na rok 2014

–    Správu o hospodárení za rok 2014

 • Rozpočet SRZ MsO na rok 2015
 • Správu Kontrolnej komisie za rok 2014
 • Miestny rybolovný poriadok SRZ MsO Sereď pre rok 2015, ktorý je v súlade so zákonom o rybárstve č.139/2002 Z.z. a s príslušnou Vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17. marca 2006, účinnej od 15. apríla 2006 a v súlade s uzneseniami VČS.
 • Pohárový pretek Feeder – Rameno Dolná Streda – 22.8.2015 – 23.8.2015

/ iba staré rameno /. Pretekov sa môžu zúčastniť aj členovia našej MsO. Úsek starého ramena bude uzatvorený v čase od 22.8.2015, od 6,00hod., do 23.8.2015, do 18,00 hod.

 • Letný tábor DRK na Ramene v Hornom Čepeni v dňoch :od 20 do 26 júla 2015
 • Predĺžiť 3- ročnú lehotu- lovná miera Amura je 70 cm, na revíroch SRZ MsO Sereď, nespadajúcich do zväzového povolenia.
 • Zákaz zavážania a zanášania návnad a nástrah a taktiež osádzania všetkých druhov bójok a to na akýchkoľvek plavidlách a akýmkoľvek spôsobom na našich  uzavretých vodách SRZ MsO Sereď, ktoré majú výmeru menej ako 10 ha. Platí od 1.1. 2016
 • Po jesennom zarybnení, až do 15.3. nasledujúceho roka (vrátane), privlastniť

      si iba 1ks kapra denne. Platí od 1.1. 2016.

 • Vyberať od všetkých dospelých členov poplatok 1 EUR na známku, ktoré bude slúžiť výhradne na rozvoj športovej činnosti detí, mládeže a dospelých členov, organizovaných krúžkoch, kluboch a športových družstvách SRZ MsO Sereď a reprezentujúcich SRZ MsO Sereď. Platí od 1.1. 2016.
 • Rozšírenie povinnej výbavy o povinnosť podložky pod ryby na všetkých našich uzatvorených vodách. Platí od 1.1. 2016.

    3.Výročná členská schôdza ukladá :

 1. Výboru MsO SRZ zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z diskusných príspevkov výročnej členskej schôdze na rok 2015.

      Zodpovedá: Výbor MsO – úloha trvalá

 1. Výboru MsO SRZ, zabezpečiť plnenie plánu hlavných úloh a činností na rok  2015.

Zodpovedá: Výbor MsO

 1. Každému dospelému členovi odpracovať 8 brigádnických hodín. Člen ktorý odpracuje brigádnické hodiny navyše, budú mu tieto preplatené so zálohy tých ktorí brigádu neodpracovali.
 2. V prípade neprihlásenia sa dostatočného počtu brigádnikov, môže byť záloha za brigádu vyplatená aj nečlenovi SRZ.
 3. Pokračovať v doterajšom jesennom zarybňovaní revíru „Bagrovisko Šintava“,pstruhom dúhovým.

Prílohou tohto uznesenia je :

 1. plán hlavných úloh a činností a zápisnica z VČS

Uznesenie doplnené a schválené výročnou členskou schôdzou S

V Seredi dňa 7.02.2015

Predseda MsO SRZ Sereď : Ing. Dušan Alina

Tajomník MsO SRZ Sereď : Marian Scherhaufer

Plán hlavných úloh a činností SRZ MsO na rok 2015

 1. Spolupracovať a viesť agendu s RADOU SRZ, MÚ a OÚ, OÚŽP, Ministerstvom ŽP, Hydromelioráciami, Povodím Váhu a ďalšími.
 2. Zabezpečiť vydávanie rybárskych dokladov v zmysle zákona o rybárstve,  príslušnej Vykonávacej vyhlášky, Stanov a  smerníc RADY SRZ a uznesení z VČS.
 3. Zabezpečiť podľa možností, odkupovanie pozemkov pod vodnou plochou jednotlivých revírov MsO.
 4. Použiť časť finančných prostriedkov zo zarybnenia, a príjmy z pretekov na kúpu pozemkov pod revírmi MsO a na činnosť hospodárskej skupiny a rybárskej stráže..
 5. Finančné prostriedky zinkasované formou dobrovoľného príspevku na zarybnenie za rok 2014, celkom v sume   1 190   EUR použiť na nákup násadových rýb a ich ochranu.
 6. Zabezpečiť školenie nových členov,
 7. Poistiť členov RS a majetok MsO.
 8. Organizačne a vecne zabezpečiť všetky rybárske preteky poriadané SRZ MsO a to v termínoch:
 1.   mája 2015 – rameno Dolná Streda – cena povolenky 14 Eur.
 2. mája 2015bagrovisko Šintava – cena povolenky 14 Eur.
 3. mája 2015detské rybárske preteky – bagrovisko Šintava – cena povolenky 4 Eur.
 4. mája 2015VRP – rameno Horný Čepeň – cena povolenky 140 Eur.

                – Zabezpečiť jarné a jesenné zarybnenie všetkých revírov SRZ   MsO.

                –  Predložiť na SRZ Rada zarybňovací plán na obdobie 2015-2017

                –  Zabezpečiť chov násadových rýb na oboch chovných revíroch MsO.

                –  Neustále zlepšovať a posilňovať činnosť RS.

Zlepšiť činnosť hospodárskej skupiny na všetkých revíroch SRZ                            MsO.

                –  Zabezpečiť dokončenie rekonštrukcie liahne na RD a realizáciu sádkovacích jazier v záhrade RD,  starať sa zveľaďovanie majetku MsO.

                –  Monitorovať prípravu výstavby VD Sereď

                –  Zabezpečiť fungovanie krúžkov mladých rybárov.

      –  Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky MsO.

Bod č. 13

Predseda organizácie, Ing. Dušan Alina, poďakoval všetkým za kultivovaný priebeh schôdze, poprial im veľa zdaru, úlovkov a pekných zážitkov pri vode.

Fotogaléria z VČS 2015 :a

ä

d

e

f

g

h

i

j

k

o

p

q

r

s

t

u

ú

w

z