Rybársky rok tak ako pred dvoma sezónami sa začal už skoro v januári, nakoľko aj v tomto období bolo na teplomer vykazoval v tomto ročnom období anomálne teploty a tak rybári na ramene v Dolnej Strede a bagrovisku v Šintave hlásili prvé úlovky. Neskoršie nezaostávali ani rybári na ramene v Čepeni.

Neskoršie prituhlo, všetky vody pokryl mráz a tak bol pri vodách na chvíľu pokoj. Ale to sa blížil termín 27.február 2016, kedy sme bilancovali našu činnosť na výročnej členskej schôdzi v kine Nova.

V sobotu 27.februára 2016 sa zišla v kine Nova početná komunita sereďských rybárov, aby vypočula od výboru Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi podrobné informácie o hospodárení organizácie, zarybnení revírov v správe a majetku MsO, o prehľade úlovkov za rok 2015 a o ďalších činnostiach, ktorými sa športoví rybári zaoberajú v lone prírody pri Váhu a priľahlých ramenách, bagroviskách a baniach. Konala sa výročná členská schôdza v súlade s ustanoveniami legislatívy Rady Slovenského rybárskeho zväzu, najmasovejšej to spoločenskej organizácie Slovenskej republiky.

Sereďskí rybári sú nároční na komplexné zabezpečenie športového rybolovu v revíroch v správe mestskej organizácie, požadujú dôkladné a presné informácie, kedy a koľko násad sa vložilo do vôd, aké druhy rýb, koľko finančných prostriedkov sa vynaložilo na zarybnenie revírov a pod. Majú pravdu, rybársky lístok a ročná povolenka kopírujú spoločenskú a životnú úroveň obyvateľstva, cenotvorba sa odráža od kalkulácie, ktorá vyčísluje podrobné nákladové položky a tie musí niekto uhradiť a tovar zaplatiť. Kto iný ako členská základňa. Rybársky lístok (povolenka) na kalendárny rok nie je lacný špás, nehovoriac už o dôchodcoch. Preto sa členovia výboru a hlavne štatutárny zástupcovia mestskej organizácie dôkladne a s úplnou vážnosťou pripravujú na výročnú členskú schôdzu, aby všetky tieto problémy predostreli v tej najpodrobnejšej podobe a zároveň zrozumiteľne pre každého člena spolku.

Predseda MsO SRZ v Seredi Ing. Dušan Alina pravidelne rutinne uvedie členskú schôdzu do stavu aktívneho rokovania, privíta vzácnych hostí z okolitých partnerských mestských a miestnych organizácií  SRZ a začne sa rokovanie.

Predseda organizácie vo svojej správe poukázal na už avizované finančné hospodárenie, ozrejmil stav hnuteľného a nehnuteľného majetku a pod. Na záver svojho vystúpenia sa dotkol háklivej témy medziľudských vzťahov, správaní sa a osočovaní niektorých našich rybárov členov výboru i samotného predsedu rganizácie. Z jeho vystúpenia vyberáme :

“ Ďalej mi dovoľte, aby som sa vo svojej správe  dotkol pálčivých problémov, ktoré určite vnímate a ktoré sú šírené ľuďmi, ktorí sa tiež nazývajú, že sú členmi SRZ MsO Sereď, ľuďmi ktorí boli v minulosti disciplinárne riešení, neuspeli vo voľbách, alebo sú proste tak zaslepení chamtivosťou po peniazoch, alebo po získaní revíru, že atakujú, urážajú, ohovárajú a klamú vždy a na každom kroku, kde sa len dá.

Na základe tejto agresie, klamstiev, ohovárania, nepodložených tvrdení a hanobenia dobrého mena, ktoré v poslednom období narastajú a sú prezentované niektorými našimi členmi, či už okolo vody, ale aj v médiách, ktoré im to umožňujú pod záštitou anonymity, mi dovoľte, aby som Vám v tomto roku v pár krátkych slajdoch v pozadí na plátne priblížim celkový vývoj našej organizácie za uplynulé obdobie pár rokov dozadu. Táto prezentácia bola spracovaná z  každoročne predkladaných jednotlivých správ, či už správ za hospodársku skupinu a zarybňovaciu komisiu, ale aj správ o finančnom hospodárení v jednotlivých rokoch. V tejto prezentácii sme si dovolili, kvôli objektívnemu porovnaniu zájsť až do rokov pred nástupom štatutárov a účtovnej agendy terajšieho výboru SRZ MsO.“

Spomínané slajdy alebo ak chcete grafické úpravy sú súčasťou priloženej fotodokumentácie, môžte si ich podrobne pozrieť v prílohách.

Správu o hospodárení mestskej organizácie predniesol jej hlavný hospodár Vladimír Beno, ktorý dopodrobna analyzoval zarybnenie v roku 2015, prehľad o úlovkoch za uplynulé obdobie a stav našich rybárskych revírov v súčasnosti. Ako správny hospodár sa teší z veľkého zarybnenia a patrične má radosť aj z úlovkou našich členov. Mnoho krát opakuje frázu, že sereďská organizácia zarybňuje v porovnaní s ostatnými okolitými organizáciami o 7 kg rýb viac v prepočte na jedného člena vrátane detí, mládeže, žien a dôchodcov. Z toho máme veľkú radosť aj my radoví členovia. Pre zaujímavosť uvádzame niektoré fakty :

“ …… stav členskej základne, dospelých 1276 členov, dôchodcov 384, ženy 47, mládež 56, detí 229, čo je spolu 1992 členov. Pri stave členskej základne 1992 členov máme zarybnenie na člena 20,37 kg násad (a finančne je to vyčíslené na 52,07€).“

Prehľad úlovkov v našich revíroch :

VN Báb – 9.172kg, návštevnosť revíru – 6.447 návštev, Dolná Streda – 7.256kg, návštevnosť revíru  – 10.281 návštev, Rameno Čepeňsa chytilo – 8.533kg, návštevnosť revíru – 11.622 návštev, Bágrovisko Šintava  sa chytilo – 8.446kg, návštevnosť revíru – 12.411 návštev

Nová Voda, Koleno sa chytilo – 5.565kg, návštevnosť revírov 7.478 návštev,  Váh č.3 sa chytilo – 4.574kg, návštevnosť revírov – 8.639 návštev

Kapitálne úlovky :

Kapitálne úlovky KAPOR :

Marian Kohút                              99cm       21kg             Šintava                          

Kapitálne úlovky AMUR :

Heráková Božena                       100cm       12kg             rameno Čepeň

Kapitálne úlovky ŠŤUKA :

Stejskal Zdeno                             95cm           7kg             Šintava

Kapitálne úlovky ZUBÁČ :

Deák Miroslav                            100cm        10kg             VN Kráľová

Sojka Pavol                                  97cm         10kg             Váh č.3

Scherhaufer Marián                 95cm           9kg             Váh č.3

Kapitálne úlovky SUMEC :

Remenár Ľubomír                    207cm        64kg             Váh č.3

Gažo René                                  214cm        60kg              Báb

Kapitálne úlovky BOLEŇ :

Mojzeš Dezider                          97cm          8,6kg            Dolná Streda

V diskusii, ktorá býva každoročne plodná, stojí za povšimnutie odsúhlasenie požiadavky rybára Štefana Minára o násade amura do revírov Nová voda a Koleno, zamietnutie zrušenia obmedzeného lovu po jesennom zarybnení ako i zamietnutie zrušenia lovnej miery 70 cm u kapra, (jeho podmienka vrátenia do vody) ani vrátenie sumca nad 180 cm späť do vody. Návrh na zvýšenie odmeny za brigádu nebolo členskou schôdzou odsúhlasené. Naďalej platí zákaz umiestňovať bojky a zavážať krmivo pre lovné plochy do 10 ha.

Petrov zdar !