V sobotu 11. februára 2017 sa v mestskom kine Nova konala členská schôdza Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi. Príjemným spestrením členskej schôdze bola účasť primátora mesta Sereď Ing. Martina Tomčányiho, ktorý v úvode delegátov pozdravil a zaželal im ako priateľ a sympatizant tohto krásneho koníčka veľa úspechov a radosti v prírode, pohodu a mnoho úlovkov. Medzi hosťami schôdze nechýbal tajomník Rady SRZ v Žiline Ing. Ľubomír Javor.

Rokovanie otvoril ako každý rok predseda organizácie Ing. Dušan Alina, premáhajúc sa a bojujúc s chrípkovým ochorením mal neľahkú úlohu, nakoľko program schôdze bol náročný a široký. Delegáti odsúhlasili program schôdze a začalo sa rokovať. Správu o činnosti výboru a celej organizácie ako aj návrh rozpočtu pre rok 2017 predniesol predseda MsO SRZ Ing. Dušan Alina. Správu o hospodárení predniesol hlavný hospodár organizácie Vladimír Beno, správu mandátovej komisie Peter Zbojek a správu kontrolnej komisie jej predseda Ing. Ján Hudák. V prvej polovici rokovacieho dňa vystúpil aj veliteľ rybárskej stráže pri MsO SRZ v Seredi Roman Vančo, ktorý predniesol správu o činnosti rybárskej stráže a disciplinárnej komisie.

Predseda organizácie Ing. Dušan Alina pri správe o činnosti MsO SRZ

Hlavný hospodár Vladimír Beno predložil správu o hospodárení MsO SRZ

Peter Zbojek – správa mandátovej komisie

Veliteľ rybárskej stráže Roman Vančo

Ing. Ján Hudák pri správe revíznej a kontrolnej komisie pri MsO SRZ

Pán Emil Dubrava onedlho oslávi svoje90. narodeniny

Ing. Pavol Dúbravčík, bývalý predseda MsO SRZ v Seredi


Ďalším príjemným spestrením výročnej členskej schôdze bolo udelenie vyznamenania Radou SRZ v Žiline pre Ing. Jána Hudáka za dlhoročnú obetavú funkcionársku činnosť v organizácii slovenských rybárov.

Pri príležitosti 60. narodenín boli udelené čestné členstvá MsO SRZ v Seredi Dušanovi Brezíkovi, Mariánovi Scherhauferovi a Milošovi Mesárošovi.

Po prestávke pokračovala schôdza diskusiou a schvaľovaním uznesenia. So zaujímavých návrhov vyberáme tie pre rybársku verejnosť najzaujímavejšie :

1. brigáda členov mestskej organizácie sa bude honorovať v hodnote 4,- € za odpracovanú hodinu.

2. výbor MsO SRZ požiada Ministerstvo ŽP SR o schválenie predĺženia platnosti lovnej miery amura na 70 cm a lieňa na 40 cm na ďašie tri roky t.j. 2018 – 2020. Samozrejme to platí pre lovné vody v správe sereďskej organizácie.

3. odporúča sa všetkým rybárom uchovať si a zasietkovať po jesennom zarybnení len 1 kus uloveného kapra

4. zákaz zavážania krmiva a nástrah v lovných vodách do rozlohy 10 ha naďalej zostáva v platnosti

5. pri veľkých rybárskych pretekoch môže mať loviaci pretekár asistenta

Návrh na uznesenie predložil predseda návrhovej komisie Ivan Remiš.

Správa hospodára za rok 2016

Rok 2016, z hľadiska činnosti hospodárskej skupiny MsO začal  prácou na RD spracovaním úlovkov našich členov, prerábkou a výrobou nových neresových hniezd na výter zubáča, plánovanými brigádami a jarným kŕmením revírov. Prvá prívalová voda 17.februára začala plniť rameno Čepeň. Druhá veľká prívalová voda 23.februára ho naplnila, 26.februára bola osadená mreža na rúre ramena Čepeň. Zima vieme, že bola veľmi mierna a naše revíry boli krátko a slabo zamrznuté, čo spôsobilo, že ryba nezimovala, tým sa oslabil jej zdravotný stav. Do 15.marca sa ryba chytala. 16.marca boli osadené hniezda na výter zubáča VN Báb 15 ks, rameno Dolná Streda 15 ks, Šintava 7 ks, rameno Čepeň 7 ks, Nová voda 7 ks. Spolu bolo osadených 51 ks hniezd. 17.marca sme všetky lovné revíry rozkŕmili pšenicou. Tieto revíry boli v štvordňových intervaloch 3x preliečené „Rupínom špeciál“, sú to antibiotiká na preliečenie rýb. Preventívne preliečenie na všetkých revíroch nebolo dostačujúce. Zaznamenali sme nasledovný úhyn rýb: VN Báb 11 ks kapra, Pusté Sady 12 ks kapra a 1 karas, rameno Čepeň 21ks kapra, Nová Voda 15 ks kapra. Najväčší úhyn bol v Šintave 34 ks kapra Ø 1,5kg, 1 ks kapor 6kg a 1 šťuka 2 kg. Na Dolnej Strede, kde úhyn rýb nebýva, bol úhyn kaprov 16ks Ø 1,5 kg. Merané hodnoty vody kyslíka a PH sú vždy dobré. Rybu berieme od jedného dodávateľa, ktorý zaručuje 100% zdravotný stav. Všetky lovné revíry pred lovnou sezónou sme nakŕmili pšenicou a kukuricou.

Chovné rybárske revíry

Chovný rybník Pusté Sady

Kŕmenie tohto rybníka bolo prevádzané 2-krát týždenne. Pri každom kŕmení bolo prevádzané meranie kvality vody. Tento rybník bol 3x striekaný Rondopom proti burine. Poznačila ho silná búrka a prívalová voda, ktorá bola 31.júla v nočných hodinách. Do rybníka natlačila veľa bahna pri otvorenom stavidle a voľnom obtoku. Táto prívalová voda bola tak silná, že na stavidle kde stojíme a manipulujeme so stavidlom, bol prietok vody 40 cm, hĺbka vody v potoku až 2 m a pováľala všetku burinu okolo potoka a vyliala sa na polia. Je to zdokumentované fotografiami. Príjazdovú cestu do Pustých sadov cestári uvoľňovali v nočných a dopoludňajších hodinách. Zarybnenie tohto rybníka bolo v roku 2013 a 2014 kaprom K1 a v roku 2016 bol zarybnený kaprom K2 – 300kg. Úhyn rýb bol zistený 14.apríla kapor K2 – 10ks, Karas – 1ks. Nálety kormoránov eliminujeme streľbou z plašiaceho dela. Posledná brigáda bolo vykosenie lovných miest pred posledným výlovom. Tento rybník bol zlovený 3x udicami, jar 19.marca a 16.apríla. Vylovené bolo 465kg – kapra K3 a 1226kg – karasa. Jarné výlovy bol nasadené na VN Báb. Jesenný výlov 13.novembra – 25 kg kapra K3 a 250kg – Karasa, ryba bola nasadená na Novú Vodu

Chovný rybník Hlohovník

Na chovnom rybníku Hlohovník sme vykopali a predĺžili lovisko,  previedlo sa vykosenie šachoria na oboch stranách a výsek nežiadúcich drevín. Po obschnutí tohto rybníka bolo prevádzané preorávanie šachoria a vytriasanie koreňov. Po týchto prácach 20.februára sme rybník začali napúšťať vodou. Koncom marca bol rybník vyhnojený a pripravený na chov rýb. 1.násada bola daná 20.mája kapor K2 – 100kg. 14.júna bol nasadený kapor rýchlený 48.000ks a 2.000ks bolo nasadených na skúšku do rybníkov na RD. Na tomto rybníku 31.júla po veľkej búrke bol zaznamenaný úhyn rýb. Kapor – 6ks Ø 40cm a malých kaprov – 30ks. Pri premeraní vody teplota bola 25,6oC, kyslíka 4,4mg/l, PH 6,7. Pri každom kŕmení bolo prevádzané meranie vody. Kŕmenie rýb bolo 3x pozastavené pre nižšie množstvo kyslíka vo vode. Rybník nemá stály prítok vody a v letných mesiacoch sa voda z rybníka odparuje, čím rapídne klesá hladina výška hladiny. Výlov tohto rybníka bol prevedený 5.novembra. Zúčastnilo sa 26 brigádnikov, vylovené bolo Kapor K1 – 135kg, Kapor K3 – 259kg a Karas – 1034kg.

Ryba bola rozdelená do lovných revírov. S výlovom rybníka nie som spokojný nakoľko karasom bol potlačený kapor K1, ktorého sme mali zloviť 500-600kg. Som rád, že pri všetkých ťažkostiach a poklese vody nebol úhyn rýb na tomto rybníku.

Rybníky na rybárskom dome

Po prieťahoch so susedmi boli dokončené rybníky na rybárskom dome. Tieto rybníky sme napustili studničnou vodou a pustili okysličovanie po celej ich dĺžke. Boli osadené kŕmne stoly 4 cm pod hladinou. Pripravili sme dva žľaby na odchov planktónu. 14. júna bolo nasadených cca 2 000 ks kapra rýchleného, ktorého sme kŕmili granulami na kŕmne stoly a živým planktónom priamo do rybníkov. Vplyvom mimoriadne  vysokých teplôt a priamemu slnku sa nám v týchto rybníkoch dva krát pokazila voda. Nakoniec 7. septembra sme tieto rybníky zlovili. Zlovených bolo približne 400 ks kapríka veľkosti 5-8 cm, ktorý bol nasadený do Hlohovníka.

Zarybnenie lovných revírov

Zarybnenie lovných revírov prevádzame v dvoch etapách, jarné a jesenné zarybnenie. Jarné bolo plánované 17.400kg kaprom a amurom. Jesenné zarybnenie bolo plánované 16.000kg kapra. Okrem toho boli zakúpené ďalšie násady rýb, zarybnenie Radou a z našich chovných rybníkov.

Pri násadách robíme prevažovanie rýb. Nádrž, ktorú budeme prevažovať vyberie náhodný rybár pri vode.  Prevažovaná ryba bola v Dolnej Strede a na ramene Čepeň. S váhou rýb sme spokojní. Nákup jarnej násady bol 17.400kg  a jesennej 16.000kg.  Ostatné násady boli

dokúpené, alebo dodané Radou a z chovných rybníkov. Na všetkých lovných revíroch sme mali osadené hniezda na výter zubáča v počte 51ks. Pri kontrolách boli naplnené ikrami, čo je

zdokumentované fotografiami. Hniezda na kolene neboli osadené nakoľko tam cvičí armáda. Pred lovnou sezónou na všetkých revíroch boli hniezda vybrané.

Stav členskej základne za rok 2016, dospelých 1256 členov – pokles 20 členov, dôchodcov 403 – nárast 19 členov, ženy 49 – nárast o  2, mládež 52 – pokles o 4 členov, detí 238 – nárast 9 členov, čo je spolu 1998 – nárast 6 členov. Pri stave členskej základne 1998 členov máme zarybnenie na člena 20,98 kg násad. Zarybňovací plán bol prekročený.

Zarybnenie všetkých revírov našej organizácie v roku 2016 bolo v celkovom množstve 41.921kg rybích násad – hodnota zarybnenia  98.818,82.-€. Z toho boli násady v hodnote 84.479,48 zakúpené z prostriedkov SRZ MsO Sereď a v hodnote 14.339,34 € boli dodané z RADY SRZ Žilina. Násady rýb do všetkých revírov  sú zdokumentované fotografiami a podložené účtovnými dokladmi.

Snahou celého výboru bude s týmto vysokým zarybňovaním pokračovať.

Preteky :

V  máji sme organizovali štvoro pretekov. Preteky  na revíri Dolná Streda boli úspešné množstvom úlovkov. 1.miesto bol kapor o váhe 8,22kg, piate miesto kapor o váhe 4,62kg. 61 pretekárov si rybu privlastnilo čo je v priemere 160kg.  Preteky Šintava boli úspešné množstvom a veľkosťou  ulovených rýb. 1.miesto kapor o váhe 11,15 kg a piate miesto kapor o váhe 9,12 kg. 76 pretekárov si rybu privlastnilo, čo je v priemere 180 kg. Preteky detí sprevádzalo krásne počasie a 96 detí ulovilo 240 ks rýb. 1.miesto kapor 14,06 kg a 15. miesto kapor 3,85 kg. Prvých 15 detí bolo odmenených hodnotnými cenami.  VRP v príprave v piatok sprevádzalo daždivé počasie, čo zanechalo za sebou veľa blata. Preteky sprevádzalo chladné počasie. 15 pretekárov bolo odmenených, vyhral kapor o váhe 13,97 kg a 15. miesto kapor 7,35 kg. Tieto preteky boli úspešné úlovkami. 60 pretekárov si rybu privlastnilo,  čo je v priemere 175 kg. Vrátené do vody bolo 28 ks kaprov o váhe 219 kg. Touto cestou by som rád poďakoval všetkým našim členom, ktorí boli nápomocní pri všetkých činnostiach spojených s prácou a prípravou jednotlivých pretekov.

Brigády a čistota našich revírov

Prvou prácou už v januári bolo vykopanie loviska na chovnom rybníku Hlohovník, vykosenie šachoria a výrub nežiaducich drevín. Vo februári sa vyrábali, prerábali a plnili hniezda na výter zubáča. Naša organizácia v mesiacoch marec a apríl  a následne aj priebežne podľa potreby organizovala brigády zamerané na čistotu na všetkých našich revíroch, vrátane ľavej a pravej strany Váhu až po diaľničný most. Bola prevedená úprava svahov, úprava ciest a prerezávanie lovných miest. Ručne bola navážaná príjazdová cesta na Šintavu a Dolnú Stredu. 3 dni sme navážali cesty nákladnými autami na ramene Čepeň a Nová Voda. Brigády boli organizované na všetkých revíroch 4-6 krát.

Aj v nastávajúcej lovnej sezóne v plánujeme pokračovať v organizovaní tejto činnosti zameranej na čistotu našich revírov. Od júna do októbra budú každú tretiu sobotu v mesiaci brigády na tom revíri kde to bude najviac potrebné

Plán brigád s presným dátumom a počtom ľudí je vyvesený na Rybárskom dome. Je tam zošit, do ktorého sa môžete zapisovať na jednotlivé termíny. Žiadam Vás, prihlasujte sa na tieto brigády, lebo podľa plánu nás čaká veľa práce.

Informačné tabule na revíroch chceme do novej sezóny obnoviť, nakoľko sú streľbou poškodené a postriekané farebnými sprejmi. Prosím Vás neničte tieto tabule veď slúžia Vám ako informácia o zarybňovaní a povolenom love.

Úlovky a ich evidencia

Upozorňujem všetkých členov, že povinnosťou každého z nás bolo, čo platí stále, odovzdať záznam o úlovkoch do 15. januára príslušného kalendárneho roka. Táto povinnosť je daná zákonom. Tento termín bol predĺžený v tomto roku zo strany našej MsO do 18. januára. Do tohto termínu povolenia na rybolov neodovzdalo 30 členov(dospelí -25 ks, dôchodcovia –5 ks). Čistých povolení bez príchodu k vode bolo odovzdaných 71 ks. Bez úlovku bolo odovzdaných 141 ks povolení.  Toto sú naši členovia, ktorí buď nič neulovili, alebo tí, ktorí chytajú spôsobom CHYŤ a PUSŤ.

Pri stave členskej základne 1998 členov, ak odrátame povolenia bez úlovkov 212 ks a 30 povolení, ktoré neboli odovzdané, nám v úlovkoch pripadá 26,3 kg rýb na jedného rybára . Na všetkých revíroch bolo ulovených 46.296 kg rýb.

Prehľad úlovkov v našich revíroch :

VN Báb – chytilo sa  6.657 kg rýb, návštevnosť revíru – 5.454 návštev

Dolná Streda – chytilo sa  9.019 kg rýb, návštevnosť revíru  – 12.030 návštev

Rameno Čepeň  chytilo sa  – 6.879 kg rýb, návštevnosť revíru – 8.956 návštev

Bagrovisko Šintava  sa chytilo – 9.465 kg rýb, návštevnosť revíru – 11.303 návštev

Nová Voda, Koleno sa chytilo – 5.319 kg rýb, návštevnosť revírov 6.763 návštev

Váh č.3 sa chytilo – 2.793 kg rýb, návštevnosť revírov – 7.035 návštev

Naši rybári mali návštevnosť na všetkých revíroch v počte 51.514 návštev

V tabuľke nie sú uvedené vinohradské štrkoviská, na ktorých sa chytili 4. šťuky o váhe 11 kg.

V našej organizácii máme aj  rybárov, ktorí navštevujú vody Rady a vody okolitých organizácií. Na vodách Rady a revíroch, kde platí zväzové povolenie bolo chytených spolu 2.221 ks rýb o váhe 6.164 kg, návštevnosť bola – 7.980 návštev. Na všetkých revíroch bolo chytených 15.045 ks kaprov  o váhe 40.231kg.Priemerná váha uloveného kapra bola 2,67 kg. Vyvesené máme dve tabuľky, na jednej sú naše revíry a na druhej je pridaná VN Kráľová a vody zahrnuté vo zväzovom povolení.

Kapitálne úlovky – dospelí

Kapor:

Cocher Stanislav                        92 cm                 20,5 kg          Šintava   (pustený)

Kohút Jozef                                90 cm                 15 kg              VN Kráľová  (nebol pustený)

Dostál Dezider ml.                    79 cm                 10 kg              Váh č. 3 (pustený)

Sumec:

Sopúch Dušan                           222 cm               58 kg             VN Kráľová

Marinák Milan                          200 cm               50 kg             VN Kráľová

Uhlár Peter                               190 cm                 50 kg             Váh č. 3

 

 

Zubáč:

Halán Štefan                             103 cm               10,5 kg          VN Kráľová

Remenár Viliam                         97 cm                 10 kg             Váh č. 3

Masaryk Milan                         92 cm                 8,5 kg            Váh č. 3

Šťuka:

Masaryk Milan                         102 cm               14,5 kg          Váh č. 4

Amur:

Károly Ladislav                         110 cm               15 kg             VN Kráľová

Fandel Ivan                               98 cm                 13 kg             Šintava

Dovičič Vladimír                       84 cm                 9,5 kg            ram. Dolná Streda

Boleň:

Kováč Erik                                82 cm                 7 kg               ram. Dolná Streda

Káčer Miroslav                         77 cm                 6,5 kg            ram. Horný Čepeň

Lieň:

Dostál Dezider ml.                    55 cm                 2 kg               ram. Dolná Streda (pustený)

Mrena:

Šimášek Miroslav                      76 cm                 5,2 kg            Váh č. 3

 

Kapitálne úlovky – deti

Sumec:

Šulák Denis (13 rokov)                   163 cm                 31 kg                 Váh č. 3

Amur:

Mizerík Ján (9 rokov)                     85 cm                   9 kg                   Šintava

 

 

Prehľad úlovkov za rok 2016 – revíry SRZ MsO Sereď a revíry SR   :   ks/kg
Revír Kapor

ks/kg

Lieň

ks/kg

Pleskáč

ks/kg

Jalec

ks/kg

Mrena

ks/kg

Nosáľ

ks/kg

Karas

ks/kg

Boleň

ks/kg

Amur

ks/kg

Šťuka

ks/kg

Zubáč

ks/kg

Sumec

ks/kg

Úhor

ks/kg

Mieň

ks/kg

Pstruh

ks/kg

biela ryba Spolu:

ks/kg

Báb                                           r.č. 2-4460              návštevy: 5454 2131   6293 101      59 84     67 1        7 50   144 15     85 2      2 2384 ks    6657 kg
Dolná Streda                      r.č. 2-1550                   návštevy: 12030 3345  7842 1        1 35              9 38       33 2      11 137   687 26       64 117   263 8      97 12    12 3721 ks    9019 kg
Horný Čepeň                   r.č. 2-1590               návštevy: 8956 2181  6486 2      2 38           20 300    169 1       7 14    69 9        22 38    91 1       13 2584 ks    6879 kg
Šintava                                  r.č. 2-4020                návštevy: 11306 3564  8739 52    89 46   265 12    29 1         7 2        2 1049  334 4726 ks    9465 kg
Nová Voda, Koleno         r.č. 2-2770                  návštevy: 6763 2008  4975 30    25 43   208 23    51 18      38 4      22 2126 ks    5319 kg
Váh č. 3                                  r.č. 2-4380                 návštevy: 7035 376    1273 1                1 302     201 131    67 33      75 108        53 211   103 25    81 2      12 58   155 97     419 31     419 8      10 1383 ks    2793 kg
VN Kráľová n/V             návštevy: 6324 1051    3519 7      7 225   171 28        8 164    73 8      26 3          25 9      28 92       336 52    552 5         5 1644            4750
Iné revíry Slovensko     návštevy: 1656 359   1104 29    25 5         3 11     26 33        9 72    19 7      14 2          8 6         23 19     44 16       130 18       9 577                1414
SPOLU: 15015    40231 11        11 730     485 136     70 44    101 169   70 951     578 43  139 248   1281 143   372 431  1259 128   1325 29   31 18       9 1049    334 19145 ks    46296 kg

 

Celkom na záver sa losovali štartovné povolenky na rybárske preteky do Šintavy a Dolnej Stredy.

Najdôležitejšie dokumenty, ktoré boli deklarované a prerokované na výročnej členskej schôdzi sú uložené na ďalších stránkach.