Predseda MsO SRZ v Seredi Ing. Dušan Alina podal výklad súdneho rozhodnutia vo veci OR Dolnostredské.

Dňa 07.03.2019 Krajský súd v Bratislave vyhlásil rozsudok, ktorým zrušil rozhodnutia MŽP SR, ktorými MŽP SR odňalo OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu a pridelilo ho obci Dolná Streda do podnikania v osobitnom režime. Tieto rozhodnutia MŽP SR boli podľa názoru tohto súdu nezákonné, a preto ich zrušil a vec vrátil naspäť MŽP SR. Bližšie dôvody budú uvedené v písomnom vyhotovení rozsudku, ktorý by mal súd vyhotoviť do 30 dní.

Následne môže MŽP SR podať kasačnú sťažnosť (kvázi odvolane) na Najvyšší súd SR. Môže tak urobiť do 15 dní po doručení písomného rozsudku. Teda pravdepodobne do dvoch mesiacov sa dozvieme, či rozsudok o zrušení predmetných rozhodnutí je právoplatný alebo nie je.

Ak MŽP SR podá kasačnú sťažnosť, tak rozsudok právoplatný nebude, ale stále bude platiť tzv. odklad a teda po celý čas konania pred Najvyšším súdom SR bude OR Dolnostredské v obhospodarovaní SRZ. Najvyšší súd SR môže dnešné rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave potvrdiť, alebo zrušiť a vec mu vrátiť, alebo zmeniť tak, že potvrdí rozhodnutia MŽP SR.

Ak MŽP SR kasačnú sťažnosť nepodá (alebo s ňou na Najvyššom súde SR neuspeje), bude musieť pokračovať v konaní o žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské. V tomto novom konaní bude MŽP SR viazané právnym názorom súdu a bude musieť odstrániť nedostatky predchádzajúceho konania a dnes zrušených rozhodnutí. Podľa nášho právneho názoru, MŽP SR bude musieť rozhodovať v novom konaní o žiadosti obce Dolná Streda podľa nového zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve. To znamená aj, že vyhovieť žiadosti obce bude môcť MŽP SR len vtedy, ak dôjde k finančnému vyrovnaniu so SRZ, ako aj k splneniu ďalších zákonných podmienok zo strany obce. MŽP SR môže žiadosť obce Dolná Streda zamietnuť alebo jej vyhovieť. Ak by jej vyhovelo, opätovne môže SRZ podať rozklad, o ktorom bude rozhodovať minister a potom opätovne prípadne žalobu na správny súd, spolu so žiadosťou o odkladný účinok podanej žaloby.

Nateraz teda OR Dolnostredské ostáva SRZ.

Obec Dolná Streda pritom v súdnom konaní uviedla, že v súvislosti so snahou o získanie OR Dolnostredské už obec minula:

  • 10 560 Eur za zarybnenie,
  • 6 791,80 Eur za prenájom pozemkov (k 4.7.2018 a stále stúpa),
  • 24 800 Eur za kúpu pozemkov,
  • 24 719,98 Eur (geometrické plány, znalecké posudky atď.).
  • ? (právne služby).

Ak by k týmto nákladom malo pribudnúť aj finančné vyrovnanie pre SRZ (za náklady priamo súvisiace s užívaním revíru, obsádku rýb a i.), je otázne, či obec nájde toľko finančných prostriedkov a podporu obecného zastupiteľstva na ich minutie na OR Dolnostredské. 

Týmto by som sa chcel zároveň poďakovať všetkým členom a sympatizantom MsO Sereď a samozrejme aj našej právnej zástupkyni, že verili v úspech a podporili nás v tomto snažení.

Zároveň žiadame obecné zastupiteľstvo obce Dolná Streda a štatutárneho zástupcu obce o znefunkčnenie ich oznamovacích tabúľ na tomto revíry, nech účelovo neuvádzajú našich členov do omylu .