Obrovský úspech na rybárskom diplomatickom poli 2014V sobotu dňa 29.11.2014 sa konal v malebnom tatranskom prostredí Grand hotela BELLEVUE v Hornom Smokovci snem Slovenského rybárskeho zväzu. Dlho očakávaná udalosť bola stredobodom záujmu všetkých rybárov, rybárskych funkcionárov ale i ostatných milovníkov prírody a celej rybárskej, poľovníckej či turistickej verejnosti.

Už dlhšiu dobu sa v médiách, ktoré približujú život okolo našich tokov a rybníkov pretriasala situácia ohľadom hmlistého, priam nekalého hospodárenia najvyšších rybárskych funkcionárov, na čele s vtedajším tajomníkom Rady SRZ, ako vrcholným orgánom jednej z najmasovejších spoločenských organizácie na Slovensku. Okolo tejto problematiky sa popísalo spústa článkov, príhovorov, názorov a všetky boli v kritickom duchu, pretože arogantné správanie, netransparentná ekonomická činnosť bola tŕňom v oku všetkých milovníkov rybolovu. Obdobie pred snemom bolo na naše rybárske pomery skutočne mediálne bohaté, chystali sa kardinálne zmeny, kandidáti na najvyššie pozície v hierarchii Slovenského rybárskeho zväzu aktívne vystupovali v „predvolebnom“ období po celom rybárskom Slovensku.

S úprimnosťou rybára, ktorému záleží na súčasnom i budúcom rozvoji tohto krásneho športu, prinášajúceho neobyčajné a neopakovateľné zážitky vo svete vody a nemých tvorov, vo svete „tichých bláznov“, vo svete majestátnych slovenských riek, menších vodných tokov, jazier a rybníkov, zdieľam sereďskej a okolitej verejnosti zvesť, že naša mestská rybárska organizácia zožala v poslednú novembrovú sobotu nevídaný diplomatický a spoločenský úspech. Delegáti snemu Slovenského rybárskeho zväzu zvolili do najvyššej výkonnej funkcie tajomníka Rady SRZ Ing. Ľuboša Javora zo Serede.

Dlhoročný funkcionár Mestskej organizácia SRZ v našom meste má 47 rokov, vysokoškolské štúdium ukončil ako inžinier ekonómie, pracuje v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke ako vedúci na odbore finančných analýz. Náplňou jeho práce je posudzovať reálnosť podnikateľských zámerov a preverovať žiadateľov o úvery.
Členom SRZ je 16 rokov, pôsobí v mestskej organizácii v Seredi, prešiel viacerými funkciami, na poslednej mestskej konferencii bol opätovne zvolený do výboru, kde pôsobí ako člen predsedníctva a ako hlavný účtovník. Problémy SRZ skutočne pozná tak z pohľadu radového rybára, ako aj miestneho funkcionára. V rokoch 2003 – 2010 bol predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti Slovryb, čo obohatilo jeho skúsenosti aj o pohľad zhora, z pozície riadiacej činnosti spoločnosti.

V príhovore delegátom snemu okrem iného avizoval skutočnosť, v práci je v dennom kontakte s podnikateľskými subjektmi rôzneho druhu, sleduje a posudzuje úspešnosť ich snahy o čo najefektívnejšie spôsoby práce. Odsúdil ľahostajný a viac ako problematický vývoj hospodárenia Slovenského rybárskeho zväzu. Jeho prioritou bude zastaviť pokles majetku SRZ, ako sám povedal – „bohatstvo našej organizácie nespadlo z neba, vytvorili ste ho Vy, radoví členovia, nestačí však poctivou a správnou analýzou ozrejmiť príčiny zlého vývoja, v prvom rade treba tento negatívny trend zastaviť a následne obrátiť smerom k vyššej prosperite“.

Jeho prvé slová po zvolení opäť potvrdili jeho zámer a to hlavne zastaviť pokles majetku zväzu s dôrazom na ekonomiku. Problémom nie je iba ekonomika, ale aj postavenie sekretariátu, ktorý sa stal, bohužiaľ, ústredným výborom, čo základné organizácie v mestách a obciach odsúvalo na vedľajšiu koľaj.

Z tejto pozície želáme novozvolenému čelnému predstaviteľovi Slovenského rybárskeho zväzu aby funkcia tajomníka bola postom riadiaceho manažéra, ktorý má riadiť sekretariát tak, aby pomáhal základným organizáciám. Ing. Ľuboš Javor si je vedomý, že v tomto prípade sa nedajú použiť modelové riešenia. Sekretariát Rady SRZ je svojou povahou rozpočtová neproduktívna zložka, druhou je výroba, ktorá si vyžaduje úplne odlišný spôsob riadenia. Výsledok oboch zložiek má dopad na činnosť celého zväzu a samotných členov.

Mnohé organizácie si tento problém doposiaľ neuvedomovali, nakoľko väčšina z nich dobre hospodárila, ale dopady sa určite týkajú napr. v raste cien povoleniek, v odvodoch z členskej známky a vysokých cien násad.

Ing. Ľuboš Javor predstúpil pred delegátov snemu v záverečnom slove, po ktorom nasledoval samotný akt voľby najvyšších predstaviteľov SRZ s programovým vyhlásením, z ktorého si dovoľujem časť citovať :
“ V prospech základných organizácií chcem zaviesť:
• Maximálnu transparentnosť a informovanosť členskej základne o práci RADY, sekretariátu a výroby.
• Platnosť súčasného modelu zväzu a jednotu SRZ so zachovaním výkonom rybárskeho práva na tokoch vodných nádržiach a zverených revíroch.
• Zabezpečiť servis pre základné organizácie v právnej, ichtyologickej a ekonomickej oblasti, skrátka byť nápomocný organizáciám so všetkým tým s čím si nevedia poradiť.
• V našich výrobných strediskách dosiahnuť realizačné ceny násad porovnateľné so súčasnými cenami násad producentov mimo SRZ u nás aj zahraničí.
• Zabezpečím vypracovanie dlhodobej stratégie rozvoja a modernizácie výrobných stredísk. Je to základná podmienka konkurenčnej schopnosti a efektívnosti.
• Ekonomickým auditom chcem vyčistiť stôl a pripraviť viacero návrhov na zmenu rybárskej legislatívy po širokej diskusii členskej základne
• V horizonte dvoch rokov prehodnotím systém množstva povolení na rybolov bez dopadu na rast cien, pripravím návrhy a tieto predložím na pripomienkovanie

Mojou snahou bude posilniť kompetencie základných organizácií s dôrazom na geografické, klimatické a hydrologické podmienky v ktorých pôsobia. Toto je zápas nášho zväzu o prežitie, ktorého by som sa chcel aktívne zúčastniť ako tajomník. Osobne totiž nepovažujem tento post za nejaký trón, z ktorého sa vládne, rozkazuje a o všetkom rozhoduje. Verím, že dnešným dňom nastáva nová éra pre SRZ. Kandidujem s dobrým úmyslom dosiahnuť maximum pre širokú masu radových rybárov. Vaše očakávania sú namieste, ja sa ich s Vašou podporou budem snažiť zreálniť zavedením do praxe“.

My radoví rybári mu želáme do tejto činnosti pevné zdravie po celé funkčné obdobie, mnoho pracovného elánu, kvalitných a ústretových spolupracovníkov. Nech sa mu zámery vydaria v prospech slovenskej rybárskej spoločnosti. A neradno nespomenúť nemenovaného rybára od sereďských vôd : “ Lubo a nezabudny tam na hornákoch, že si ze Seredy.“