Minister životného prostredia zrušil rozhodnutie vo veci Rameno Dolná Streda

//Minister životného prostredia zrušil rozhodnutie vo veci Rameno Dolná Streda

Minister životného prostredia zrušil rozhodnutie vo veci Rameno Dolná Streda

Dňa 04. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie ministra životného prostredia SR, Ing. Lászla Sólymosa, o

zrušení rozhodnutia MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako prvostupňový správny orgán

  • odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské,
  • vyradil podľa § 34 ods. 1 zákona o rybárstve rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 39 písm. f) zákona o rybárstve a
  • pridelil Obci Dolná Streda ostatnú vodnú plochu – OR Dolnostredské (16,65ha) v katastrálnom území Dolná Streda, okres Galanta, na účely podnikania v osobitnom režime.

Zároveň minister vrátil vec MŽP SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva na nové prejednanie a rozhodnutie.

Osobitná komisia v rozhodnutí namieta najmä tieto skutočnosti:

  • existencia pochybností, či sa jedná o vodný tok s poukazom na § 43 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách z dôvodu existencie znaleckého posudku
  • v odôvodnení rozhodnutia chýba zdôvodnenie postupu podľa § 34 zákona o rybárstve, čím došlo v konaní k porušeniu ustanovenia § 47 ods. 3 správneho poriadku
  • správny orgán dôsledne nerozlišuje medzi zákonnými pojmami „výkon rybárskeho práva“ a „podnikanie v osobitnom režime na ostatných vodných plochách“, nakoľko nejde o totožné pojmy
  • nestotožnenie sa s odôvodnením správneho orgánu, že predmetom správneho konania nie je vyhodnocovanie nájomných zmlúv, len preto, že nie sú uzatvorené na podnikanie v osobitnom režime, ale na výkon rybárskeho práva.

O ďalšom priebehu správneho konania vás budeme priebežne informovať.

 

Napísal |2017-09-17T09:30:13+00:0017. september, 2017|2017|0 komentárov

O autorovi: