Výročná členská schôdza Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi sa konala v kinosále Kina Nova v sobotu dňa 17.02.2018. Predseda MsO SRZ Ing. Dušan Alina privítal hostí na čele s primátorom mesta Sereď Ing. Vladimírom Tomčányim, ktorý mal aj krátky príhovor.

Medzi pozvanými bol aj delegát Rady SRZ v Žiline PaedDr. Vladimír Čerešnák, tajomník SRZ Ing. Ľuboš Javor a mnohí ďalší.

Program výročnej  členskej schôdze :

  1. Otvorenie
  2. Odsúhlasenie programu VČS
  3. Voľba pracovného predsedníctva
  4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
  5. Správa mandátovej komisie
  6. Správa o činnosti a hospodárení SRZ Ms0 za rok 2017 a Plän hlavných Úloh SRZ MsO Sered‘ na rok 2018
  7. Správy hospodára, RS, DK a DRK za rok 2017
  8. Návrh rozpočtu na rok 2018
  9. Správa kontrolnej komisie za rok 2017

10. Voľby členov výboru, Kontrolnej komisie a delegátov na Snem SRZ 11.Prestávka

12. Správa volebnej komisie

13. Diskusia

14. Návrh na uznesenie

15. Záver

Na začiatku VČS predstúpil pred prítomných členov tajomník organizácie, Marián Scherhaufer, ktorý konštatoval, že je v sále prítomný nedostatočný počet členov a schôdza by nebola uznášaniaschopná. Preto využil §14, odst. 3.3 Stanov SRZ. Rokovanie sa začalo o 9,00 hod.

Rokovanie VČS zahájil predseda Mestskej organizácie SRZ v Seredi Ing. Dušan Alina, ktorý zároveň privítal pozvaných hostí. Odporučil prítomným pracovné predsedníctvo VČS v zložení : Ing. Vladimír Alina, Marian Scherhaufer, Vladimír Beno, Ing Ján Hudák, Ing. Ľuboš Javor, PaedDr. Vladimír Čerešnák a Ing. Miloš Galgóci. Vyzval prítomných aby si minútou ticha uctili zosnulých členov našej organizácie a odovzdal slovo tajomnikovi Ms0 Sered‘, Mariánovi Scherhauferovi, aby sa ujal vedenia schôdze.

Tento, ešte pred samotným rokovaním, dal slovo primátorovi mesta Ing. Martinovi Tomčányimu, ktorý predniesol krátky prejav a pozdravil naše rokovanie.

Tajomník MsO SRZ v Seredi Marián Scherhaufer prečítal prítomným program rokovania, ktorý všetci dostali poštou a opýtal sa prítomných, či má niekto nejaký návrh na zmenu, alebo doplnenie tohto programu. Prihlásil sa Stanislav Hužovič, /nový kandidát do výboru/, ktorý navrhol celkom iný, svoj návrh programu. Plénum VČS jeho návrh hlasovaním odmietlo takto :

Hlasovanie : za : 10 proti : 310           zdržal sa : 1 – návrh nebol prijatý

Prítomní odsúhlasili pôvodný program, ktorý všetci dostali poštou.

Tajomník Marian Scherhaufer dal odsúh1asiť zloženie pracovného predsedníctva, ktoré plénu odporučil predseda MsO.

Hlasovanie : za: 316 proti : 5           zdržal sa : 0

Tajomník Marian Scherhaufer ďalej navrhol zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, doplnených o členov z pléna, v nasledovnom zložení :

Mandátová komisia : Predseda Miloš Mesároš

Členovia Jozef Mlynárik a Ján Forró

Hlasovanie : za: 304   proti : 17           zdržal sa: 0

Návrhová komisia : Predseda Ivan Remiš

Členovia — František Čemez a Peter Strapáč

Hlasovanie : za: 316 proti: 5 zdržal sa: 0

Volebná komisia : Predseda Dušan Turóci

Členovia — JUDr. Michal Irsák a Rastislav Podhorský

Hlasovanie : za : 321 proti : 0 zdržal sa : 0

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda, Miloš Mesároš a doporučil, aby prítomní členovia rozhodli 2/3. väčšinou o konaní schôdze a aby bola uznášaniaschopná , v zmysle § 14, odst. 3.3. Stanov SRZ 

Hlasovanie : za: 319    proti: 1      zdržal sa: 1

Správu o činnosti a hospodárení SRZ Ms0 Sered‘ za rok 2017, predniesol predseda organizácie Ing. Dušan Alina. Plán hlavných úloh na rok 2018, predniesol prítomným tajomník MsO SRZ Marián Scherhaufer.

Správu hospodára za rok 2017 predniesol hlavný hospodár Vladimir Beno.

Správu o činnosti Rybárskej stráže a Disciplinárnej komisie za rok 2017 predniesol veliteľ RS Roman Vančo

Správu o DRK a športovej činnosti v roku 2017, predniesol Peter Hašuk

Návrh rozpočtu na rok 2018 predniesol, Marián Scherhaufer a prítomných upozornil, že sa bude schvaľovať v konečnom uznesení (viď. príloha) a ak má niekto niečo k rozpočtu, treba sa opýtať v diskusii.


Správu kontrolnej komisie predniesol predseda KK Ing. Ján Hudák.

Voľby do výboru MsO SRZ v Seredi na obdobie 2018 – 2021

V tomto bode odovzdal Marián  Scherhaufer slovo Volebnej komisii, aby vykonala samotný akt volieb. Slova sa ujal predseda tejto komisie Dušan Turóci, ktorý prítomných upozornil na možnosti, ktoré majú v platnom Volebnom poriadku SRZ /tajná alebo verejná voľba/. Prítomní si odsúhlasili verejnú voľbu, teda aklamáciou. Upozornil prítomných, že si budú voliť z predložených 24 kandidátov do výboru, 15 členný výbor + náhradníkov, zo 4 kandidátov do KK, 3-. člennú KK + náhradníka a z 5. kandidátov za delegátov na snem SRZ, 2 delegátov na snem SRZ + 1 náhradníka. Konštatoval, že je v sále menej členov ako na začiatku a kvô1i objektivite dal spočitať prítomných v sále /272 členov/ a určil volebné kvórum /137 hlasov/. Potom jednodivo predstavil kandidátov do výboru a KK, aj s krátkou charakteristikou a previedol samotnú voľbu. Po sarnotnom akte volieb vyhlásil prestávku a zvolal členov volebnej komisie na sčítanie hlasov.

Po prestávke, nasledovala správa volebnej komisie, z ktorej vyplynulo, že si prítomní zvolili 15 členný výbor a 1 náhradníka z 24 kandidátov /8 kandidátov nezískalo nadpolovičnú väčšinu hlasov/, 3. člennú Kontrolnú komisiu, zo 4 kandidátov /bez náhradníka-nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov/ a 2 delegátov a 1 náhradnfl(a na snem SRZ /2 kandidáti nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov/ vid‘. Zápisnica o výsledku volieb na obdobie rokov 2018 2021. Potom vyzval novozvolených členov výboru, aby sa zišli na ustanovujúcej schôdzi výboru a zvolili si s pomedzi seba štatutárov našej organizácie. Novozvolení členovia výboru si aj za prítomnosti členov volebnej komisie zvolili za predsedu Ing. Dušana Alinu a za tajomnika Mariána Scherhaufera.

Diskusia

Ing Ľuboš Javor — podal informáciu o pripravujúcej novelizácii zákona, kam sa to uberá /§4/, o doterajšich rokovaniach na MŽP a aj o Petícii ohľadne tohto zákona. Ďalej informoval aj o novom návrhu stanov SRZ.

Marian Scherhaufer podal informáciu o novom návrhu stanov a navrhol uznesenie, aby plénum tejto VČS, splnomocnilo novozvolený výbor na vypracovanie nového návrhu stanov SRZ, ktorý potom postúpi na Samosprávu  Trnavského kraja do 31.3. 2018.

Hlasovanie : za : 159 proti : 0 zdržal sa : 2 – Návrh bol prijatý

 Rastislav Podhorský — mal niekoľko poznámok ohľadne zlého stavu ciest okolo Váhu, problém lovu na VN Králová, v časti Váhovce a aj zo šoporrianskej strany, ťažko sa tam dostaf loviť, lebo domáci si myslia, že sú to ich súkromné miesta. V neposlednom rade je to parkovanie na VN Kráľová.

Odpovedal mu Ing. Dušan Alina, že my veľmi okolo Váhu nemôžeme zasahovať a okrem toho časť Váhu a VN Kráľová je v ChVÚ Kráľová. My máme aj v rozpočte časf finančných prostriedkov vyhradených na úpravu ciest okolo našich revírov a tieto úpravy aj každoročne vykonávame. Čo sa týka vyhradzovania si lovných miest, je to v rozpore so zákonom a ked‘ taká situácia nastane, treba to riešiť s veliteľom RS, resp. s niektorým členom RS. Parkovanie na VN Králová, je bohužiaľ veľkým problémom a s tým mi nič urobit‘ nevieme. To je vecou SVP.

Na p. Podhorského zareagoval p. Hlavatý, ktorý sa ponúkol, že má možnosť mechanizmov a je ochotný za PHM, okolo našich revírov upraviť cesty. Konkrétne okolo Účka /Nová voda/ za cca 50 Eur a okolo Ramena v H. Čepeni cca 100 Eur.

Ing. Dušan Alina mu odpovedal, že sa nebránime spolupráci a aby nechal na seba kontakt, že sa istotne dohodneme.

Na toto všetko zareagovali páni Pilo a Horváth, ktorí darovali sponzorský dar 150 Eur na úpravu ciest. Tento sponzorský dar prevzal pán Štefan Vančo, ktorý vydal spomínaným pánom príjmový doklad. Ďalší do diskusie sa prihlásil, pán Rajninec, ktorý je náš člen, ale aj zástupcom starostu Dolnej Stredy a ked‘ začal s tým, že nie je všetko pravda, čo sa povedalo o Dolnej Strede, tak to vyvolalo dost‘ negatívne reakcie niektorých členov z pléna.

Andrej Fraňo — dal odporúčanie použivania profesionálnych podložiek pod ryby, toto neprešlo. Potom dal návrh, aby sa do nového návrhu stanov SRZ zapracoval jeho návrh, že aby bola možnosť vylúčenia takých členov, ktorí škodia resp. sa snažia rozložiť SRZ, alebo jeho zložky.

Hlasovanie : za: 154 proti: 1 zdržal sa: 1 – Návrh bol prijatý

Ján Kýpeť- dal návrh, aby aj po ukončení detských rybárskych pretekov bol ešte nejaký program.

Odpovedal mu Peter Hašuk z DRK, ktorý vysvetlil, že výuka v tomto krúžku sa vykonáva počas celého roka, ak má niekto záujem, treba sa zúčastňovať a týmto vyzval prítomných, aby posielali svoje deti do DRK.

Andrej Fraňo – podal ešte jeden návrh, aby naša organizácia prenajímala naše vody od 1. Do 15. mája, pre súkromné subjekty, na rôzne akcie, s tým, že o jednotlivých prenájmoch rozhodne VČS.

Hlasovanie : za: 55 proti: 63 zdržal sa: 8 – Návrh nebol prijatý

Predseda návrhovej komisie Ivan Remiš, zapracoval všetky návrhy, vrátane tých, ktoré boli odsúhlasené rámci diskusie na VČS a prečítal konečné znenie návrhu Uznesenia z dnešnej VČS a dal o ňom hlasovať Hlasovanie :    za : 102 proti : 0         zdržal sa : 0

Predseda návrhovej komisie konštatoval, že pritomní členovia návrh uznesenia z VČS 2018 schválili.

Predseda organizácie Ing. Dušan Alina ukončil rokovanie dnešnej VČS, poďakoval sa prítomným za korektné rokovanie a za novozvolených členov výboru a KK, za prejavenú dôveru.