Vážení členovia SRZ MsO Sereď,

Rozhodnutím ministra životného prostredia datovaného 15.3.2018 bol zamietnutý náš rozklad a rozklad SRZ a OR Dolnostredské bolo vyradené z rybárskych revírov, bolo SRZ odobraté a bolo pridelené Obci Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime (ďalej len „Rozhodnutie“).

Keďže toto Rozhodnutie považujeme za nezákonné, napadneme ho správnou žalobou na príslušnom súde (Krajský súd v Bratislave).

Súd zároveň požiadame, aby priznal našej žalobe proti Rozhodnutiu tzv. odkladný účinok. Ak by ho súd priznal, OR Dolnostredské by nám ostalo až do skončenia súdneho konania (príp. do času, kedy súd odkladný účinok zruší). Ak súd odkladný účinok neprizná, nebudeme môcť vykonávať rybárske práva vo vzťahu k OR Dolnostredské, až kým súd Rozhodnutie nezruší.

Priznanie odkladného účinku je podmienené hrozbou závažnej ujmy, značnej hospodárskej alebo finančnej škody, závažnej ujmy na životnom prostredí, prípadne iným vážnym nenapraviteľným následkom a nesmie byť v rozpore s verejným záujmom. Keď súd odkladný účinok prizná, musí rozhodnúť do 6 mesiacov, či Rozhodnutie zruší alebo potvrdí. Ak súd odkladný účinok neprizná, nemá určenú lehotu na rozhodnutie. O tom, či súd vyhovie návrhu na priznanie odkladného účinku, musí súd rozhodnúť do 30 dní odo dňa, kedy sa k našej žalobe vyjadrí MŽP SR, čo nevieme ovplyvniť.

Vzhľadom na vyššie uvedené, nevieme, či OR Dolnostredské bude v plánovanom čase konania rybárskych pretekov v našom obhospodarovaní alebo nie. Preto s cieľom serióznosti voči našim členom i všetkým zúčastneným, nemôžeme momentálne sľubovať a plánovať uskutočnenie pretekov na OR Dolnostredské. Preteky sa preto uskutočnia v stanovenom termíne 1.5.2018 a ako náhradný revír na usporiadanie pretekov bude bagrovisko Šinatava. Bližšie informácie budú podané pri predaji povoleniek na preteky.

Zároveň ale dávame do pozornosti, že ani Obec Dolná Streda si nateraz nemôže byť istá, či Rozhodnutie bude vykonateľné alebo či bude priznaný našej žalobe tzv. odkladný účinok, a teda ani Obec Dolná Streda aktuálne nemôže vedieť, kedy bude môcť realizovať svoje podnikanie na OR Dolnostredské.

O OR Dolnostredské, aby bolo pre vás – našich členov – bojujeme ďalej.

Výbor SRZ MsO Sereď