§ 13, odst. 5, písm. a. – vodný tok

2-4380-1-1 Váh č. 3 MsO Sereď Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice. Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu – vstup zakázaný. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

§ 13, odst. 5, písm. a. – odstavené ramená

2-1550-1-1 OR Dolnostredské (17 ha) MsO Sereď kaprový Vodná plocha odstaveného ramena rieky Váh pri obci Dolná Streda. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Všeobecný zákaz lovu rýb – od 15. marca sa zakazuje lov všetkých rýb do 31 mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.

2-1590-1-1 OR Horný Čepeň MsO Sereď kaprový Vodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Váh pri obci Horný Čepeň. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Všeobecný zákaz lovu rýb – od 15. marca sa zakazuje lov všetkých rýb do 31. mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.

§ 13, odst. 5, písm. a. – vodná nádrž

2-4460-1-1 VN Báb MsO Sereď kaprový Vodná plocha nádrže (27 ha) pri obci Báb. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Všeobecný zákaz lovu rýb – od 15. marca zakazuje lov všetkých do 31. mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.

§ 13, odst. 5, písm. b. – ostatné vodné plochy

2-2770-1-1 Štrkoviská Čepeň MsO Sereď kaprový Vodné plochy štrkovísk (18 ha) pri obci Čepeň, Účko, Kačičáreň a Koleno. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-2800-1-1 Štrkoviská Vinohradské MsO Sereď kaprový Vodné plochy piatich štrkovísk (6 ha) v obci Vinohrady nad Váhom. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

2-4020-1-1 Štrkovisko Šintava MsO Sereď kaprový Vodná plocha štrkoviska (8,8 ha) pri obci Šintava. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.

TIETO ÚPRAVY SÚ DANÉ ZÁKONOM O RYBÁRSTVE, KTORÝ JE ÚČINNÝ (PLATÍ) OD 1.1.2019 !!!

§ 13 Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15 marca do 31 mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien a odstavených ramien,
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.

 1. Kombinácia medzi rybami uvedenými v modrom poli a v zelenom poli je NEDOVOLENÁ.
 2. Ak si loviaci privlastní 1 ks ryby uvedenej v modrom poli, môže v love pokračovať, ale svoj úlovok môže kombinovať už iba s maximálne 3 ks rýb uvedenými v žltom poli, t. j. celkový úlovok nesmie presiahnuť počet 4 ks; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 1 ks jeseter malý a 3 ks podustva severná
 3. Ak si loviaci privlastní 1 ks ryby uvedenej v zelenom poli, môže v love pokračovať a svoj úlovok doplniť o maximálne 3 ks rýb uvedených v žltom poli, pričom celkový počet rýb v úlovku nesmie presiahnuť 4 ks; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 1 ks kapor rybničný, 1 ks sivoň potočný a 2 ks pstruh dúhový
 4. Ak si loviaci privlastní 2 ks rýb uvedených v zelenom poli, ktoré sa môžu medzi sebou vzájomne kombinovať, môže v love pokračovať a svoj úlovok doplniť o ryby uvedené v žltom poli v maximálnom počte 2ks, pričom celkový počet rýb v úlovku nesmie presiahnuť 4ks; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 2 ks mrena severná, 1 ks nosáľ sťahovavý a 1 ks podustva severná
 5. Ak sa loviaci rozhodne úlovok pozostávajúci z rýb taxatívne vymenovaných v § 14 ods.2 písm. a) vyhlášky, t. j. rýb uvedených v modrom, zelenom a žltom poli doplniť o ostatné druhy rýb, na ktoré sa pri ich privlastňovaní nevzťahuje početný limit (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky), môže využiť viacero kombinácií ako napríklad:
  a) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby z modrého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 1 ks jeseter malý a 8 ks karas striebristý
  b) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby zo zeleného poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 1 ks kapor rybničný a 5 ks karas striebristý
  c) úlovok pozostávajúci z 2 ks rýb zo zeleného poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 1 ks kapor rybničný, 1 ks šťuka severná a 3 ks pleskáč zelenkavý
  d) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby z modrého poľa a 2 ks rýb zo žltého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 1 ks jeseter malý, 2 ks podustva severná, 1 ks pleskáč vysoký a 1 ks pleskáč siný
  e) úlovok pozostávajúci z 1 ks ryby zo zeleného poľa a 2 ks rýb zo žltého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 1 ks zubáč veľkoústy, 2 ks nosáľ sťahovavý, 1 ks pleskáč vysoký a 1 ks pleskáč siný
  f) úlovok pozostávajúci z 2 ks rýb zo zeleného poľa a 1 ks ryby zo žltého poľa môže doplniť rybami z kategórie „ostatné“; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 2 ks lieň sliznatý, 1 ks pstruh dúhový, 2 ks jalec tmavý a 1 ks jalec hlavatý
  g) v prípadoch, kedy privlastnením si určitého počtu rýb z kategórie „ostatné“ úlovok nepresiahne, resp. nedosiahne hmotnosť 5kg, loviaci si ešte môže privlastniť buď maximálne 1 ks ryby z modrého poľa s prípadnou kombináciou rýb zo žltého poľa v maximálnom počte 3 ks, alebo 1 ks, resp. maximálne 2 ks rýb zo zeleného poľa s prípadnou kombináciou rýb zo žltého poľa v počte 3 ks, resp. 2 ks, alebo maximálne 4 ks rýb zo žltého poľa; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  h) v prípadoch, kedy privlastnením si maximálne 1 ks ryby z modrého poľa a určitého počtu rýb z kategórie „ostatné“ úlovok nepresiahne, resp. nedosiahne hmotnosť 5kg, loviaci si ešte môže privlastniť maximálne 3 ks rýb zo žltého poľa; ak si loviaci privlastní 1 ks resp. 2 ks rýb zo zeleného poľa a určitý počet rýb z kategórie „ostatné“ a úlovok nepresiahne, resp. nedosiahne hmotnosť 5kg, môže si ešte privlastniť 3 ks resp. 2 ks rýb zo žltého poľa; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Pri uplatňovaní si uvedených kombinácii je obzvlášť dôležité poradie privlastňovania si jednotlivých druhov rýb a taktiež je nevyhnutné dodržať zásadu, že privlastnený úlovok v počte 4 ks pozostávajúci z kombinácie rýb z modrého a žltého poľa alebo zo zeleného a žltého poľa, už nie je možné doplniť rybami z kategórie „ostatné“.
 6. Ak sa loviaci rozhodne loviť a privlastňovať si výlučne ostatné druhy rýb, ktoré nie sú taxatívne vymenované v § 14 ods.2 písm. a) vyhlášky a na ktoré sa pri ich privlastňovaní nevzťahuje početný limit (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky), celkový úlovok takýchto rýb bez ohľadu na ich počet musí spĺňať hmotnostný limit 5 kg; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.
  Príklad: 5 ks karas striebristý, 1 ks pleskáč vysoký a 1 ks jalec hlavatý

UPOZORNENIE!

Pre všetky možnosti uvedené v bodoch 2. až 5. v rámci privlastňovania si rýb platí pri parametroch počtu a hmotnosti zásada priority hmotnosti, t. j. najskôr sa prihliada na hmotnosť a potom na počet privlastnených rýb. V praxi to znamená, že ak prvá privlastnená ryba presahuje hmotnosť 5 kg, obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus; a rovnako aj v iných prípadoch ak druhou, treťou alebo až štvrtou, privlastnenou rybou dôjde k presiahnutiu celkového privlastneného úlovku (max. 5 kg) o akúkoľvek hmotnosť, loviaci si môže okrem predchádzajúcich rýb privlastniť aj tento úlovok a denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.

Pri možnosti privlastňovania si rýb uvedenej v bode 6. sa berie do úvahy výlučne parameter hmotnosti, t. j. pri lovení a privlastňovaní si rýb ktoré nie sú taxatívne vymenované v § 14 ods.2 písm. a) vyhlášky a na ktoré sa pri ich privlastňovaní nevzťahuje početný limit (§ 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky), celkový úlovok takýchto rýb bez ohľadu musí spĺňať hmotnostný limit 5 kg; privlastnenou rybou, ktorou loviaci prekročí hmotnostný limit úlovku 5 kg, denný lov v rámci povolenia na rybolov vydaného príslušným užívateľom končí.

Usmernenie vo veci denného úlovku MŽP SR 2020