Rybársky rok 2019 začal nádielkou snehu nielen v hornatých a kopcovitých krajoch ale biela perina sa udržala i v našich končinách. Neskoršie sa začali teploty vzduch pohybovať značne nad nulou a tak sme trošku tŕpli, či nebude prudké otepľovanie spôsobovať nadmerné rozpúšťanie snehovej pokrývky a tým aj zvýšenie hladiny potokov a riek vlievajúcich sa do Váhu. Našťastie vážska kaskáda fungovala bezchybne a tak sme si vydýchli.

Výročná členská schôdza 16.02.2019

V sobotu 16.02.2019 privítala kinosála sereďského kina Nova delegátov a hostí výročnej členskej schôdzi MsO SRZ. Predseda organizácie, ako každý rok mohol privítať primátora mesta Ing. Martina Tomčányiho, najvyššieho štatutárneho predstaviteľa Slovenského rybárskeho zväzu a tajomníka Rady SRZ v Žiline Ing. Ľuboša Javora, ktorý bol minulý rok opätovne jednoznačne potvrdený do tejto vysokopostavenej spoločenskej funkcie. Medzi pozvanými nechýbali ani ďalší hostia zo susedných partnerských rybárskych organizácií. Do predsedníctva členskej schôdzi zasadol delegát Rady SRZ a predseda MsO SRZ v Trnave PaedDr. Vladimír Čerešňák.
Po formálnom otvorení a privítaní hostí si prítomní uctili pamiatku zosnulých členov našej organizácie, zvolila sa návrhová a mandátová komisia a program pokračoval správou predsedu organizácie sereďských rybárov Ing. Dušana Alinu.

Zo správy vyberáme :

Pravidlá rybolovu a obmedzenia na jednotlivých revíroch SRZ MsO aj v roku 2018 bolo prioritou práce zachovanie celistvosti a nedeliteľnosti našej organizácie. Stále je totiž ohrozené naše obhospodarovacie a užívacie právo k OR Dolnostredské. Zo strany Obce Dolná Streda totiž pokračuje úsilie o odňatie tohto ramena, jeho vyradenie z revírov SRZ a podľa žiadosti Dolnej Stredy sa OR Dolnostredské má stať tzv. súkromným revírom.
Konkrétne v roku 2018 došlo k nasledovnému:

Vo veci OR Dolnostredské v roku 2018 MŽP SR odňalo Slovenskému rybárskemu zväzu OR Dolnostredské, vyradilo ho z rybárskych revírov a pridelilo obci Dolná Streda.
Proti tomuto rozhodnutiu sme do 14 dní od jeho vydania podali žalobu na Krajský súd v Bratislave. Keďže ide o rozhodnutie ministerstva, príslušný je súd v Bratislave a to krajský súd, ktorý rozhoduje v 3-člennom senáte, teda rozhodujú vo veci traja sudcovia.
V žalobe žiadame, aby súd zrušil rozhodnutie MŽP SR, ktorým nám ministerstvo odňalo OR Dolnostredské, lebo toto rozhodnutie je nezákonné. MŽP SR zas tvrdí, že rozhodnutie je zákonné a trvá na jeho platnosti. Účastníkom konania je aj Obec Dolná Streda.
Zároveň sme využili právnu možnosť a požiadali sme súd v Bratislave aj o odklad právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, a to až do času, kým rozhodne súd o našej žalobe, a teda o tom, či rozhodnutie MŽP SR je v súlade so zákonom alebo nie.
Kým súd rozhodol o odklade, krátky čas platilo rozhodnutie MŽP SR a obec Dolná Streda hneď vyzývala, nech odstránime tabule a zdržíme sa výkonu rybárskeho práva.
Krajský súd v Bratislave našťastie priznal našej žalobe odkladný účinok. To znamená, že rozhodnutie MŽP SR nemá právne účinky, nemôže sa nateraz podľa neho postupovať.
Akonáhle sa obec Dolná Streda dozvedela o odkladnom účinku, začala podávať rôzne sťažnosti a námietky zaujatosti proti sudcom aj pracovníkom súdu. Najvyšší súd SR ale ich námietky a sťažnosti vyhodnotil ako bezdôvodné.
Obec Dolná Streda aj ministerstvo doručili súdu početné a rozsiahle vyjadrenia, na ktoré sme reagovali. Vo veci už prebehlo aj pojednávanie. Ďalšie pojednávanie má byť 07.03. a očakáva sa, že súd vo veci už rozhodne. Tak dúfame, že súd rozhodnutie ministerstva zruší ako nezákonné.
Ak by sa to stalo, bolo by to výborné. Medzičasom bol totiž prijatý nový zákon o rybárstve a podľa neho je treba sa finančne vysporiadať, keď sa vyraďuje a odoberá voda Slovenskému rybárskemu zväzu. Tak veríme, že ak by obec stále chcela OR Dolnostredské, musela by sa s nami aj finančne vysporiadať a splniť aj ďalšie podmienky.
______________________
Zároveň sme sa v roku 2018 naďalej snažili aj o to, aby nikto nemohol dostať OR Dolnostredské, ale aby muselo ostať nám, teda SRZ.
Vodné toky musia byť revírmi Slovenského rybárskeho zväzu.
Preto sme sa aj v roku 2018 snažili, aby Okresný úrad Galanta, odbor životného prostredia rozhodol, že OR Dolnostredské je vodný tok. Predložili sme aj znalecký posudok, že ide o vodný tok. Avšak Okresný úrad Galanta s nami nekomunikoval, našej žiadosti nevyhovel a až neskôr sme sa dozvedeli, že vraj obec Dolná Streda sa dozvedela o našej žiadosti a doložila iný znalecký posudok. Zistili sme ale, že tento iný znalecký posudok nemal náležitosti znaleckého posudku a bol vypracovaný v ten istý deň, ako bol objednaný, takže daná znalkyňa nemohla urobiť žiadne merania hladiny ani inak relevantne posúdiť stav OR Dolnostredské. Okresný úrad Galanta napriek tomu našu žiadosť odmietol. Odvolali sme sa do Trnavy, ale tam tiež odmietli s nami konať ako s účastníkmi konania a potvrdili rozhodnutie Galanty. V konaní pred Okresným úradom Trnava, odbor opravných prostriedkov, vraj obec Dolná Streda predložila ďalší znalecký posudok, že OR Dolnostredské nie je vodný tok, ale tento znalecký posudok nám napriek opakovaným žiadostiam nebol sprístupnený.
Rozhodnutia Okresného úradu Galanta, aj Okresného úradu Trnava, sme napadli na prokuratúre ako aj žalobou na Krajskom súde v Trnave.
Prokuratúra aj súd nám dali za pravdu, že tieto rozhodnutia sú nezákonné. A preto boli tieto rozhodnutia zrušené.
Aktuálne v tomto roku 2019 by malo prebiehať nové konanie a malo by byť vydané nové rozhodnutie vo veci posúdenia, či OR Dolnostredské je vodný tok alebo nie.
Obec Dolná Streda sa pritom snaží zastrašiť znalca, ktorý vydal znalecký posudok, že OR Dolnostredské je vodný tok. Podali na neho trestné oznámenie. Rovnako obec Dolná Streda podávala aj sťažnosti na sudcov a vôbec všetky osoby, ktoré nerozhodli a nekonali podľa jej predstáv.
Okresný úrad Galanta žiadame, aby riadne a odborne posúdil stav odstavného ramena Dolnostredské, a to meraniami. Podľa zákona ide o vodný tok, ak je odstavné rameno ovplyvňované hydrologickým režimom Váhu, to znamená, ak klesá a stúpa hladina v závislosti od hladiny na Váhu, čo sa podľa nás na OR Dolnostredské deje. Rovnako podľa zákona je to vodný tok, ak ide o povrchovú vodu umelo vzdutú v koryte vodného toku, povrchová voda pritom môže tiecť v časti aj pod zemským povrchom. Zbierame teraz ďalšie dôkazy, že OR Donostredské je napájané z povodia Váhu, a to napriek hrádzi, ktorá podľa nás nie je dostatočne tesná, aby zamedzila všetkým prietokom. Ak by ste mali akékoľvek fotky dokumentujúce klesanie a stúpanie vody na OR Dolnostredské v závislosti od hladiny na Váhu, mohli by pomôcť. Rovnako, ak sa tu niekto vyzná v hydrológii vôd, mohol by dať vyjadrenie k tomu, či OR Dolnostredské je súčasťou vodného toku (keďže ide v časti o staré koryto Váhu).
______________________
Okrem toho sme sa snažili získať aj práva k pozemkom pod OR Dolnostredské, resp. zneplatniť práva k pozemkom pod OR Dolnostredské, ktoré má obec Dolná Streda. Toto sa nám ale nedarí.
Obec Dolná Streda zneužíva to, že je obec a získala nájomné práva k pozemkom od Slovenského pozemkového fondu. Získala ich klamstvom, že ich chce ako obec a nie ako podnikateľ.
Slovenský pozemkový fond prenajal obci pozemky za účelom zriadenia oddychovej zóny obce a nie na podnikanie.
Nájomnú zmluvu medzi obcou a SPF sme napadli žalobou na súde, ale Okresný súd v Galante nás odbil s tým, že nemáme „naliehavý právny záujem na učení neplatnosti tejto nájomnej zmluvy“. Odvolali sme sa na Krajský súd do Trnavy, a stále vysvetľujeme, že naliehavý právny záujem máme, lebo ak je nájomná zmluva neplatná, tak rozhodnutie ministerstva, ktorým nám odňalo vodu by stratilo platnosť.
Slovenský pozemkový fond sme upozornili na to, že obec chce užívať pozemky v rozpore s nájomnou zmluvou. Odpovedali nám, že obec upozornia, aby pozemky využívala iba na účel dojednaný v nájomnej zmluve. Avšak žiaľ od nájomnej zmluvy neodstúpili.
Problém je, že získať práva k pozemkom je veľmi nákladná záležitosť. Najmä pre nás by to bola veľmi nákladná záležitosť, lebo nemáme postavenie obce a tak napríklad za nájom pre SPF by sme museli platiť 9-násobne vyššie nájomné, než platí obec. Naše súdy ani Slovenský pozemkový fond však nateraz nechcú vidieť, že obec Dolná Streda tu zneužíva svoje postavenie obce, a tým znevýhodňuje nielen SRZ ale aj prípadných iných podnikateľov, a to je podľa nás protiústavné.
___________________________________
V roku 2019 teda bude náš cieľ vyhrať súdny spor o určenie neplatnosti rozhodnutia MŽP SR, ktorým nám odňalo OR Dolnostredské. A následne naďalej všemožne brániť tomu, aby nám bolo OR Dolnostredské odňaté. V tomto by nám pomohlo určenie, že OR Dolnostredské je vodný tok od Okresného úradu Galanta.
Budeme sa usilovať, aby nám OR Dolnstredské ostalo ako rybársky revír.

Predsedajúci schôdze, tajomník MsO SRZ Marián Scherhaufer postupne vyzval ďalších funkcionárov organizácie na podanie správ zo svojej funkčnej činnosti a tým aby informovali členskú základňu.

A tak ďalším bodom programu bola správa hospodára organizácie, ktorá detailne analyzovala zarybnenie v roku 2018 a sumár úlovkov toho istého roku. Správu predniesol už nový hlavný hospodár Roman Vančo, ktorý predtým pôsobil vo funkcii veliteľa rybárskej stráže.

Z prednesenej správy vyberáme :

Rok 2018 sa tak ako aj iné roky začal pre hospodársku skupinu MsO spracovaním úlovkov našich členov z odovzdaných povolení na rybolov. Pokračovalo sa prerezávaním ľadu na revíroch vo februári a na začiatku marca, posledné prerezávanie ľadu bolo 5.3.2018. Následne sa opravovali neresové hniezda zubáčov a tieto sa plnili kokosovým vláknom. Organizovali sme jarné brigády a tiež jarné kŕmenie revírov. Preventívne preliečenie rýb Rupínom špeciál bolo vykonané začiatkom apríla v dvoch až troch dávkach. Napriek tomu bol zaznamenaný úhyn rýb na všetkých revíroch v celkovom množstve cca 320 kg. Taktiež začiatkom apríla boli osadené neresové hniezda v celkovom počte 50 ks.

Chovný rybník Pusté Sady

Rybník v Pustých Sadoch bol od jari kŕmený dva krát do týždňa pšenicou. Pri každom kŕmení bola premeriavaná kvalita vody, hlavne obsah kyslíka a teplota vody. Pri vysokých teplotách v letných mesiacoch sme kŕmenie zredukovali na jeden krát za 7 – 10 dní. V jarných a jesenných mesiacoch tu prebieha plašenie kormorána plašiacim delom, pričom v r. 2018 bol na tomto rybníku zaznamenaný minimálny počet kormorána. Výlov tohto rybníka sieťou nie je možný z dôvodu veľkého nánosu bahna, preto sme pristúpili k výlovu udicami. Takýto výlov sa organizoval počas štyroch víkendov, kedy ryby lovili naši rybári a ulovené ryby boli priebežne odvážané do našich revírov. Celkovo sa pri týchto výlovoch ulovilo 515 kg kapra a 1510 kg karasa. Ako som už uviedol, tento rybník nedokážeme zloviť sieťou a preto budeme pokračovať vo výlovoch udicou.

Chovný rybník Hlohovník

Po výlove na konci roka 2017 bol tento rybník počas zimných mesiacoch vypustený. V tom čase sme v minulých rokoch zvykli vykopať lovisko, avšak v r. 2018 sme od tohto upustili, nakoľko bahno v tomto rybníku je pohyblivé a do jesene do výlovu bolo lovisko zaplavené bahnom tak isto ako pred vykopaním. 12. marca bol na výpust nasadený kôš a rybník sa začal napúšťať. Dňa 19. apríla sem bolo nasadených 600 kg kapra K2 o hmotnosti 25-30 dkg. Ešte pred štyrmi rokmi bol tento rybník prietočný, avšak posledné štyri roky tomu tak nie je. Počas celej doby, od napustenia až po výlov, je hladina rybníka nižšia o cca 50 – 60 cm, voda sa viac prehrieva a tým klesá obsah kyslíka vo vode. Pre namerané nízke hodnoty kyslíka vo vode bolo počas roka v letných mesiacoch prerušené kŕmenie tohto rybníka. 10. novembra sa konal výlov tohto rybníka, pričom bolo zlovených 1150 kg kapra (350 kg K3 a 800 kg K2) a 150 kg karasa. V prípade kapra je to za sedem mesiacov malý prírastok. Dôvody malého prírastku som už uviedol – nízka hladina vody, nízky obsah kyslíka, prerušované kŕmenie. Vylovené ryby boli vypustené do Účka a do bagrovísk za Účkom.

Zarybnenie lovných revírov

Zarybnenie lovných revírov prebiehalo tak ako každý rok v dvoch etapách, teda jarné a jesenné zarybnenie. Jarné zarybnenie bolo prevedené v marci a apríli a to v celkovom množstve 17.600 kg a to kapra K3 + kapor výber a kapor nad 70 cm, ktorý išiel do ramena Horný Čepeň pred VRP. Jesenné zarybnenie prebehlo v mesiacoch október a november v množstve 16.500 kg – z toho bolo 5.000 kg kapra K2 a 11.500 kg kapra K3. Okrem toho boli zakúpené ďalšie násady rýb a tiež sa zarybňovalo z našich chovných rybníkov. Celkovo boli naše vody, okrem Váhu, zarybnené 38.035 kg rýb. Náš úsek Váhu, teda Váh č. 3 bol Radou Žilina zarybnený 4.831 kg rýb, z čoho bolo 4.700 kg kapra K2 a 29.659 ks násad mreny, podustvy, nosáľa a šťuky (veľkosť týchto násad bola od 2 cm do 15 cm). Okrem toho bol Váh č. 3 mimoriadne zarybnený bielou rybou (pleskáč, karas a pod.) v množstve 2400 kg. Táto ryba bola dodaná z lovného rybníka Boleráz a nie je zahrnutá v tabuľke zarybnenia. Na všetkých našich lovných revíroch, okrem ramena Dolná Streda, boli osadené neresové hniezda pre zubáčov, pričom pri kontrole týchto hniezd boli takmer všetky naplnené ikrami. Je to aj fotograficky zdokumentované. Pred lovnou sezónou boli tieto hniezda z vôd odstránené, vystriekané od bahna a uskladnené.

Zarybnenie našich revírov z predaných povolení na rybolov a vlastná produkcia z chovných revírov je 38.035 kg čo predstavuje sumu 88.813.- Eur. Váh č. 3 bol zarybnený Radou Žilina v celkovom množstve 4.831 kg v hodnote 19.915.- Eur. To znamená, že všetky naše revíry + Váh č. 3 boli zarybnené 42.866 kg v celkovej sume 108.728.- Eur. Násady rýb do všetkých revírov sú fotograficky zdokumentované a podložené účtovnými dokladmi.
Stav členskej základne bol v r. 2018 : – 1193 dospelých členov, 416 dôchodcov, 58 žien, 57 mládež od 15 do 18 rokov a 274 detí. Spolu je to 1998 členov, čo je oproti r. 2017 pokles o jedného člena. Pri tomto stave členskej základne máme zarybnenie na jedného člena 21,45 kg na každého člena, teda aj na mládež a deti. V podobnom zarybňovaní našich revírov budeme pokračovať aj v r. 2019.

Preteky

V máji 2018 sme organizovali rybárske preteky celkom štyri krát, z toho dva krát preteky dospelých rybárov na bagrovisku v Šintave a raz detské rybárske preteky tiež na tomto bagrovisku a VRP na ramene Horný Čepeň.
Prvé preteky sa konali 1. mája, ulovilo sa 44 kaprov. Ocenených bolo prvých päť pretekárov. Kapor víťaza týchto pretekov ma hmotnosť 15,67 kg, kapor na piatom mieste 11,65 kg.
Druhé preteky sa konali 5. mája, ulovilo sa 47 ks kaprov. Aj tu bolo ocenených prvých päť pretekárov. Víťazný kapor mal hmotnosť 19,325 kg, kapor na piatom mieste 10,80 kg. Detské rybárske preteky sa konali 6. mája. Deti ulovili celkom 107 ks kaprov. Pri týchto pretekoch sa oceňuje prvých 15 pretekárov. Kapor víťaza pretekov mal hmotnosť 13,55 kg, kapor pretekára na 15. mieste 1,97 kg.
Veľké rybárske preteky na ramene v Hornom Čepeni sa konali dňa 12.5.2018. V roku 2017 sme mali v Čepeni záplavy, kedy boli všetky vody, teda rameno, Účko aj bagroviská spojené. V minulom roku bolo zase sucho, hladina vody bola veľmi nízka. Počas pretekov bolo ulovených 67 ks kaprov. Aj na týchto pretekoch je odmenených prvých 15. pretekárov. Víťazom sa stal pretekár s kaprom o hmotnosti 15,025 kg, pretekár na 15. mieste mal kapra o hmotnosti 9,725 kg.

Brigády

Prvé brigády boli organizované v mesiaci marec a následne v apríli. Počas týchto brigád boli všetky revíry vyčistené od odpadkov, boli vykášané lovné miesta na revíroch, bol vykonávaný orez nežiadúcich drevín, odstraňované boli popadané stromy na príjazdových cestách, na VN Báb spevňované brehy. Navážané a následne strojmi upravované boli cesty v Šintave a v Hornom Čepeni. Informačné tabule na revíroch, ktoré boli poškodené, sme priebežne opravovali. Tie, ktoré opravené neboli, budú opravené v tomto roku. Od júna do októbra boli každý mesiac organizované brigády na tom revíry, alebo na tých revíroch, kde to bolo potrebné. Aj v r. 2019 budú organizované podobné brigády, na ktorých budete všetci vítaní. Plán brigád je vyvesený v okne rybárskeho domu a u p. Šípovej je zošit, do ktorého sa môžete na brigády zapisovať.

Prehľad zarybnenia za rok 2018 – SRZ MsO Sereď

Násada Šťuka rýchlená 10 000 ks
Násada Zubáč veľkoústy Z1 3 000 ks
Násada Podustva severná 10 800 ks
Násada Kapor rybničný kr 100 000 ks
Násada Jalec hlavatý 30 000 ks
Spolu: 153 800 ks

Násada Kapor rybničný 37 259 kg
Násada Karas striebristý 2 260 kg
Násada Amur biely 400 kg
Násada Pstruh dúhový 500 kg
Násada Úhor monté 2 kg
Násada Pleskáč vysoký 500 kg
Násada Biela ryba mix 1 000 kg
Spolu: 41 921 kg

Kapitálne úlovky za rok 2018
bydlisko cm kg revír
Kapor Schmidt Karol Šintava 100 21 Váh č. 3 pustený
Fandli Ilja Šintava 83 11,5 Váh č. 3
nar. 2012 Chlebčok Miroslav Sereď 84 13 bagrovisko Šintava
Šťuka Fidler Jozef Dolná Streda 108 13 Váh č. 3 pustená
Rajninec František Dolná Streda 100 10,5 rameno D.Streda
Mojzeš Dezider Sereď 96 9,7 rameno D.Streda
Krivosudský Vladimír Sereď 100 8,6 Váh č. 3
Zubáč Kozmér Tibor Sereď 97 9,5 VN Kráľová
Ujlaky Norbert Sereď 80 6,5 Váh č. 3
Šulák Štefan Šintava 80 5,5 Váh č. 3
Sumec Joštiak Miroslav Sereď 213 72 Váh č. 3
Javorka Radovan Sereď 205 60 Váh č. 3
Magyar Marián Šintava 185 50 Váh č. 3
Války Milan ml. Dolná Streda 182 40 Váh č. 3
Amur Majtán Marián Veľká Mača 120 15 rameno D.Streda
Doboš Jozef Šúrovce 88 12 Nová Voda – Účko
Mandák Martin Sereď 88 10 bagrovisko Šintava
Boleň Mojzeš Dezider Sereď 39 ks – 140 kg Vá h č. 3 + VN Kráľová

Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Miloš Galgóci, informoval o počte prítomných delegátov a spôsobe hlasovania na výročnej členskej schôdzi. Správu o činnosti rybárskej stráže predniesol jej nový veliteľ Marián Kohút, správu o činnosti detského rybárskeho krúžku členskej základni podal  Peter Hašuk, správu o činnosti revíznej a kontrolnej komisie vyložil jej predseda Ing. Ján Hudák.

V ďalších bodoch programu boli členskej základni ozrejmené nové legislatívne normy, týkajúce sa výkonu rybárskeho práva v zmysle novelizovanej vyhlášky o rybárstve – Pravidlá rybolovu a obmedzenia na jednotlivých revíroch SRZ MsO Sereď, vyplývajúce z nového zákona 216 z 13.júna 2018, platného od 1.1.2019 a novej Vykonávacej vyhlášky o rybárstve, platnej od 1.1.2019

Tejto činnosti ako aj predneseniu návrhu rozpočtu sa chopil Ing. Dušan Alina a očakávaný diskusný príspevok predniesol aj tajomník Rady SRZ Ing. Ľuboš Javor.

Program pokračoval odmeňovaním zaslúžilých členov MsO SRZ a členom, ktorí sa zaslúženou a obetavou prácou zaslúžili o rozvoj rybárstva.

Na všetko prísne dozeral štatutárny orgán MsO SRZ Štefan Vančo.

V diskusii členovia sereďského rybárskeho spolku (MsO SRZ) predniesli niektoré požiadavky, ktoré boli buď členskou schôdzou hlasovaním zamietnuté resp. problematika im bola objasnená zodpovedným členmi výboru MsO alebo veliteľom rybárskej stráže.

Najzaujímavejšia bola otázka možnosti rybolovu na vodnej nádrži Báb zo strany oranísk, návrh pána Jozefa Rumanovského členská schôdza zamietla.

Návrh na uznesenie predniesol členskej základní pán Ivan Remiš.

Galéria fotografií z členskej schôdze.