V sobotu 8.februára 2014 sa uskutočnila v priestoroch kina Nova výročná členská schôdza mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi. Delegáti schôdze na úvod privítali hostí na čele s primátorom mesta Sereď Ing. Vladimírom Tomčányim.

Rokovania VČS sa zúčastnili tradične aj hostia s partnerských organizácií rybárov z blízkeho okolia, v pracovnom predsedníctve VČS zaujal svoje miesto aj člen Rady SRZ Ing. Igor Mišech.

f1

Po úvodnom privítaní hostí a schválení pracovného programu schôdze, správu o činnosti, ekonomike a hospodárení mestskej organizácie SRZ predniesol doterajší predseda Ing. Dušan Alina. Správa je zaknihovaná v skrátenej úprave.

Z plánu práce výboru, ktorý sa každoročne schvaľuje vyplývalo, že výbor  sa schádzal pravidelne jeden krát do mesiaca a to každý druhý pondelok v mesiaci a pracoval v zmysle tohto plánu  a taktiež v zmysle plánu hlavných úloh stanovených pre rok 2013. Okrem toho sa predsedníctvo schádzalo pravidelne, minimálne jeden krát do týždňa, kedy sú riešené aktuálne veci a problémy týkajúce sa chodu organizácie. V tomto čase je náš RD otvorený aj pre všetkých členov našej organizácie. Práca celého výboru a taktiež práca predsedníctva bola pravidelne kontrolovaná všetkými členmi KK, o čom informoval v samostatnej časti tejto schôdze jej predseda, Ing. Ján Hudák.

Stav členskej základne za posledné  roky

2009       2010       2011          2012        2013

Dospelí členovia                  1521       1546       1584           1579         1644

Z toho dôchodcovia                 278         288         300             321          350

Ženy                                         28          27           30               29            31

Mládež                                   103          87            75              79            72

Deti vo veku 6-15 rokov          230        241          225             214          228

Deti vo veku do 6 rokov                          32            40             32

Rybári MsO spolu          1854       1874      1884         1904      1944

Rybári ktorí si splnili svoju povinnosť zo zákona a odovzdali riadne vyplnený záznam o dochádzke k vode do 15. januára, mali možnosť zakúpiť si nové povolenie na rybolov už 2.1.2014.  Členovia, ktorí si túto povinnosť nesplnili, bude k nim pristupované tak, ako ukladá zákon o rybárstve §14, odst. 16 VYHLÁŠKY 185 MŽP SR, ktorou sa vykonáva ZÁKON č.139/2002 Z.z. o rybárstve. Čo sa týka členských príspevkov, opätovne Vás všetkých upozorňujem, tak ako každý rok, že je potrebné uhradiť ich do  31. marca. Po uhradení členských príspevkov si povolenie na rybolov môžete zakúpiť kedykoľvek v priebehu roka. Táto povinnosť vyplýva každému členovi zo Stanov SRZ.

Tak ako každý rok, aj v tomto roku  sa bude zabezpečovať výmenné hosťovacie povolenia na rybolov so susednými organizáciami. Tieto povolenia budú bezplatne k dispozícii na RD, avšak za dodržania stanovených pravidiel.

Správa o finančnom hospodárení SRZ MsO Sereď za rok 2013

Evidenčný stav finančných prostriedkov v peňažných ústavoch a stav pokladničnej hotovosti na začiatku a konci účtovného obdobia bol nasledovný:

Stav na bežných účtoch:

VÚB, a.s., Sereď:

k 01.01.2013     38.948,43 Eur

k 31.12.2013     37.525,04 Eur                                                       

ČSOB, pobočka Sereď:

k 01.01.2013          217,77 Eur

k 31.12.2013       3.862,73 Eur

Pokladničná hotovosť:

k 01.01.2013       499,28 Eur

k 31.12.2013    1.245,61 Eur

Stav ďalších finančných prostriedkov k 31.12.2013:

 • sporiaci benefit účet v ČSOB a.s., pobočka Sereď ku koncu roka 2013 bol v sume 70,90 Eur,
 • sporiaci účet vo VÚB a.s., pobočka Galanta v sume 253,21 Eur,
 • krátkodobý terminovaný vklad vo VÚB,a.s., pobočka Trnava v sume 951,40 Eur
 • investície do podielových fondov vo VÚB, a.s., v sume 50.122,14 Eur.

Celkový objem finančných prostriedkov MsO evidovaných v peňažných ústavoch a v pokladni dosiahol k 31.12.2013 sumu 134.031,03 Eur, čo je v medziročnom porovnaní pokles fin. prostriedkov o 6.410,40 Eur. Počas roka 2013 sme voľne finančné prostriedky umiestňovali do dostupných investičných aktivít s dosiahnutým celkovým úrokovým výnosom v sume 1.027,43 Eur. Z úrokových výnosov z pôžičky poskytnutej spoločnosti Slovryb,a.s., sme čiastočne prefinancovali aj jesennú násadu pstruha dúhového.

SRZ MsO neevidovala k 31.12.2013 žiadny záväzok voči dodávateľom.

Stav majetku MsO Sereď k 31.12.2013 :

Na základe zápisnice inventarizačnej komisie je drobný hmotný majetok v operatívnej evidencie evidovaný v 283 položkách v obstarávacej sume 27.908,43 Eur, zaznamenal medziročný mierny nárast v sume 66,54 Eur čo je rozdielová čiastka medzi zakúpeným a vyradením drobným majetkom.

V roku 2013 sa po dlhej dobe podarilo zakúpiť od Mesta Sereď  sklad v areáli bývalých „nových kasární“ v sume 27.000 Eur. V rámci drobného hmotného majetku sme zakúpili poplašnú pištoľ a fotoaparát pre rybársku stráž, skriňovú zostavu do miestnosti výdaja povolení pre DRK a rybárske potreby pre Detský rybársky krúžok.

Inventarizačná komisia navrhla na základe značného opotrebenia
a nefunkčnosti vyradiť z operatívnej evidencie 2 kusy majetku (podberák 2,40 m z evidencie Detského rybárskeho krúžku a kávovar zn.VILLA), celková obstarávacia cena vyradeného majetku bola 540,42 Eur.

Inventarizáciu majetku SRZ MsO Sereď vykonala 4-členná inventarizačná komisia pod vedením predsedu inventarizačnej komisie M. Scherhaufera a členov V. Bena, I.Remiša a Š.Vanča. Pri vykonaní fyzickej inventúry a porovnaním s účtovnou evidenciou neboli zistené žiadne položkovité rozdiely

Finančná hodnota hmotného majetku Sereď vrátane drobného investičného majetku predstavuje spolu čiastku 239.981,49 Eur s medziročným nárastom hlavne o zakúpený sklad t.j. 27.000 Eur a nákupom drobného investičného majetku.

Celková hodnota majetku vrátane disponibilných finančných prostriedkov na účtoch v bankách a v pokladni je 374.012,52 Eur.

Finančná hodnota majetku dcérskej spoločnosti NEPTÚN, s.r.o., predstavovala
k 31.12.2013 sumu 105.044,02 Eur, z toho obežný majetok je v sume 71.879,- Eur (krátkodobé pohľadávky, finančné účty),dlhodobý hmotný majetok sumu 7.420,- Eur a majetok v operatívnej evidencií 25.745,02 Eur. Potom celková hodnota majetku SRZ MsO Sereď je v sume 479.056,54 Eur.

Celkové príjmy dosiahli hodnotu 216.904,98 Eur, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka pokles o 1.964,88 Eur najmä z dôvodu poklesu výnosových úrokov z peňažných vkladov. Hlavným príjmom organizácie boli ako tradične príjmy za predaj povoleniek (miestne a zväzové) v sume 105.718 Eur, nasledujú príjmy z členských známok 38.714,- Eur a zálohy na brigády v čiastke 23.500,- Eur. Príjem z predaja povoleniek za všetky rybárske preteky organizované v roku 2013 dosiahol čiastku 30.012,- Eur. Ďalšie  príjmy tvorili zápisné od nových členov, sponzorské finančné príspevky a zisk z rybárskych pretekov
+ výnosové úroky z finančných vkladov v bankách a pôžičky. Ostatné nižšie príjmové položky tvorili: príspevok na zarybnenie, príjmy z mimoriadnej známky ME LRU 2013
a príjmy za hosťovacie povolenia. Drobné príjmové položky tvorili: nájomné za predajné stánky na RP 2013, príjmy z predaja brožúr pre rybárov (zákon a stanovy SRZ).

Nezdaniteľnú časť príjmov tvorili zinkasované podielové dane od právnických a fyzických osôb v roku 2013 a vyplatené dividendy od Slovryb,a.s.. 

Rok 2013, z hľadiska činnosti hospodárskej skupiny MsO SRZ začal  prácou na RD spracovaním úlovkov našich členov. Prerezávanie ľadu na jednotlivých revíroch MsO  bolo vykonané 29.a 30. januára.  Pri následnom oteplení naše revíry čiastočne rozmrzli a prerezávanie bolo ukončené.

Lov rýb po rozmrznutí na našich revíroch začal už 25. februára a to na revíri Dolná Streda a bagrovisko Šintava.   4. marca bol dovezený Rupín špeciál z Malých Levár, ktorý bol objednaný na preventívne preliečenie rýb na bagrovisku Šintava a chovnom rybníku Pusté Sady proti jarnej virémii kaprov. Aplikovalo sa 600 kg v štyroch dávkach. Účinok na bagrovisku Šintava nebol dostatočný.  Na Pustých Sadoch nebol zaznamenaný žiadny úhyn. Toto preventívne preliečenie sa zopakuje aj v roku 2014.

Chovný rybník Hlohovník

Na chovnom rybníku Hlohovník sme 11.februára vykopali lovisko a 4.marca sme uložili panely do tohto rybníka pre lepšie vylovovanie. Hneď sme začali rybník napúšťať vodou, kde sme v apríli nasadili chovné liene a kapry.   20. júna sme nasadili aj 50.000 ks kapra rýchleného. Tento rybník pre malú rybu bol vyhnojený a pripravený. Rybník bol kŕmený 2x týždenne, od júna 3x týždenne. Výlov rybníka sa uskutočnil 23.novembra . Vylovených bolo 1.005kg rýb, kapor K1 – 633kg, kapor K2 –  272kg, karas – 100 kg

Chovný rybník Pusté Sady

Výlov tohto rybníka bol vykonaný 2x. Prvý krát sme nevylovili nič pre zmienené prekážky a druhý krát bolo vylovené kapra K2 – 235kg a kapra K3 – 150kg, ktorý bol nasadený do VN Báb. Na danom rybníku je iba reálna možnosť nasadenia baktérií, ktoré dokážu tento sediment znížiť na prijateľnú mieru. Výlov tohto rybníka berieme ako stratu do zarybnenia našich lovných revírov, kde nám chýba násada z tohto rybníka v priemere 4.000kg

Zarybnenie lovných revírov

Na zarybnenie našich revírov máme dve tabuľky

1.tabuľka nám ukazuje dátum násady, druh násady, množstvo v kg alebo ks, priemernú veľkosť alebo váhu, revír, do ktorého ryby boli nasadené, a posledná kolónka kto nám rybu dodal.

 1. tabuľka nám ukazuje množstvo násady v kg alebo ks do jednotlivých revírov

Priložené tabuľky

Zarybnenie všetkých revírov našej organizácie v roku 2013 bolo v celkovom množstve 35.260kg rybích násad – hodnota zarybnenia 94.226,98€.  Násady rýb do všetkých revírov  sú zdokumentované fotografiami a podložené účtovnými dokladmi. Zarybnenie našej organizácie po prepočte na jedného člena vrátane detí t.j. 1944 členov bolo za rok 2013 -18,13kg rýb. Podľa zarybňovacieho plánu máme rok 2013 prekročený aj bez výlovu rybníka Pusté Sady.

Brigády a čistota našich revírov

MsO SRZ v Seredi v mesiacoch marec a apríl  a následne aj priebežne podľa potreby organizovala brigády zamerané na čistotu, na všetkých našich revíroch, vrátane ľavej a pravej strany Váhu až po diaľničný most a  na revíroch Báb, Šintava, Čepeň, Dolná Streda,  Hlohovník,   Pusté Sady.  Posledné brigády na Váhu v Šintave a v Čepeni  boli  11.decembra.

Aj v nastávajúcej lovnej sezóne sa plánuje pokračovať v organizovaní tejto činnosti zameranej na čistotu revírov.

Plán brigád s presným dátumom a počtom ľudí bude umiestnený na Rybárskom dome.

Úlovky a ich evidencia

Všetci členovia boli upozornení, že povinnosťou každého z nás bolo, čo platí stále, odovzdať záznam o úlovkoch do 15. januára príslušného kalendárneho roka. Táto povinnosť je daná zákonom. Tento termín bol predĺžený v tomto roku zo strany našej MsO do 25. januára. Do tohto termínu povolenia na rybolov neodovzdalo 85 členov (dospelí -65 ks, dôchodcovia – 11 ks, mládež –8 ks, ženy – 1ks). Čistých povolení bolo odovzdaných 246 ks (dospelí -141 ks, dôchodcovia – 37 ks, mládež –7 ks, ženy – 6ks). Toto sú naši členovia, ktorí buď nič neulovili, alebo tí, ktorí chytajú spôsobom CHYŤ a PUSŤ.

Pri stave členskej základne 1944 členov, ak odrátame čisté a povolenia 246 ks a 85 povolení, ktoré neboli odovzdané, nám v úlovkoch pripadá 27,80 kg rýb na jedného rybára . Na všetkých revíroch bolo ulovených  44.853 kg rýb.

Poradie revírov podľa úlovkov :

Rameno Dolná Streda – 11.902 kg, návštevnosť revíru 15.348 návštev

Rameno Horný Čepeň  – 9.830 kg, návštevnosť revíru 11.783 návštev

Bagrovisko Šintava  – 9.347 kg, návštevnosť revíru 12.814 návštev

Nová Voda, Koleno – 4.838 kg, návštevnosť revírov 2.275 návštev

Váh č.3 – 3.314 kg, návštevnosť revírov 8.079 návštev

Bagroviská Vinohradské – 7ks rýb, návštevnosť 32 návštev

VN Báb  „revír chyť a pusť“ návštevnosť 640 návštev

Naši rybári mali návštevnosť na všetkých revíroch v počte 62.839 návštev

V našej organizácii máme aj  rybárov , ktorí navštevujú vody Rady SRZ a vody okolitých organizácií. Na vodách Rady SRZ a revíroch, kde platí zväzové povolenie bolo chytených spolu 2211 ks rýb o váhe 5.622 kg. Na všetkých revíroch bolo chytených 16.217 ks kaprov  o váhe 38.825kg. Priemerná váha uloveného kapra bola 2,39 kg.  Prvý krát sa kontrolovali povolenky našich členov pod UV lampou,  zistili sa prepisovanie úlovkov a tiež boli zistené vytrhnuté listy z povoleniek. Nakoľko sa to medzi rybármi rozšírilo, z toho dôvodu stúpol aj počet neodovzdaných povoleniek. Je to klasifikované ako falšovanie úradnej listiny.

Správa o činnosti rybárskej stráže a disciplinárnej komisie  MsO SRZ Sereď za rok 2013

V rybárskej stráži pracovalo v r. 2013 šestnásť členov. Počas uvedeného roka rady členov rybárskej stráže opustila jediná žena, ktorá v rybárskej stráži aktívne pracovala, a to z osobných dôvodov.  V súčasnej dobe má teda rybárska stráž pätnásť členov, ktorý vykonávajú kontroly na vodách MsO SRZ Sereď. Tak ako po minulé roky, tak aj v r. 2013 bolo celkovo na spomínaných vodách vykonaných cca 850 kontrol, pri ktorých bolo zistených 15 disciplinárnych previnení a 4 prečiny pytliactva.

V prípade pytliactva sa jednalo o :

 • lov bez povolenia na rybolov
 • lov na viac prútov

Pri previneniach sa jednalo napr. o:

nezapísaný začiatok lovu a neukončenie lovu

 • neprítomnosť rybára na lovnom mieste
 • nedovolená montáž na udici
 • nezapísané nástrahové rybky
 • nezapísané ulovené ryby ukryté v aute rybára
 • nezapísané zabité a vyčistené ryby
 • vymazávanie a prepisovanie množstva a druhu úlovkov v povolení na rybolov

Tohto posledného previnenia, teda vymazávania a prepisovania úlovkov v povolení na rybolov, sa začali dopúšťať aj naši rybári. V uplynulom roku bol za toto previnenie potrestaný jeden rybár MsO SRZ Sereď a to nevydaním povolenia na rybolov na dobu troch rokov. Členovia rybárskej stráže kontrolovali pomocou technických pomôcok všetky povolenia na rybolov, ktoré sú rybári povinný odovzdať do 15. januára, pričom boli zistené ďalšie takéto previnenia. Držitelia týchto povolení boli predvolaní na disciplinárnu komisiu, kde budú za tento skutok adekvátne odmenení.

Prípady pytliactva riešila polícia a Okresný súd v Galante  za tieto skutky uložil:

 • v dvoch prípadoch skúšobnú dobu na jeden rok
 • v dvoch prípadoch finančnú pokutu

Okrem týchto trestov boli všetci štyria riešení aj disciplinárnou komisiou v ich materskej organizácii, nakoľko sa nejednalo o našich rybárov. No a samozrejme rybárske prúty, ktoré im polícia zadržala, prepadli v prospech štátu.

Disciplinárna komisia v r. 2013 za zistené previnenia uložila nasledovné sankcie:

–    v troch prípadoch nevydať povolenie na rybolov na dobu troch rokov

 • v dvoch prípadoch nevydať povolenie na dobu jedného roka
 • v 6. prípadoch uložila finančnú pokutu
 • v 4. prípadoch boli povolenia na rybolov zaslané na prejednanie na materskú organizáciu

Tak ako po iné roky, aj v tom uplynulom sa členovia RS aktívne zapájali do brigád organizovaných Mestskou organizáciou SRZ, najmä pri čistení revírov a pri výlovoch našich chovných rybníkov.

V roku 2014 bude rybárska stráž pokračovať v nasadenom trende kontrol s dôrazom na dodržiavanie zákona č. 139/2002 o rybárstve a tiež na dodržiavaní miestneho rybárskeho poriadku.

Správu kontrolnej a revíznej komisie predniesol jej predseda Ing. Ján Hudák, z ktorej je vybratá skrátená verzia:

Po uplynutí štvorročného volebného obdobie je povinnosťou KK, tak ako to ukladajú dokumenty, smernice a nariadenia SRZ je prezentovať tomuto auditóriu poznatky, skúsenosti a vedomosti nadobudnuté prácou členov kontrolnej komisie SRZ MsO Sereď, ktorú dostala ako mandát pri poslednom volebnom akte.

Stanovy SRZ (§ 13 ) jednoznačne určujú na čo je a aké postavenie má kontrolná komisia v štruktúre orgánov mestskej organizácie. Jej postavenie je nezastupiteľné s presne danými právami, povinnosťami a úlohami, ktoré sú ako členovia tohto orgánu, na základe danej dôvery registrovanými rybármi v Seredi, povinní plniť a zabezpečovať. Je to úloha trvale nie ľahká, ak si uvedomíme, a to dnes odznelo, s akým hmotným i finančným majetkom  organizácia disponuje a akú má, predovšetkým jej výbor, zodpovednosť voči členom najpočetnejšieho združenia občanov v meste Sereď.

V celom štvorročnom období podľa jednotlivých vlastných plánov práce na príslušný rok sa vykonalo 22 plánovaných kontrol. V rámci nich sa zamerali na 20 samostatných úsekov činností, čím zadosťučinili obsahu Smernice pre činnosť kontrolných komisií organizačných zložiek SRZ, kapitola II., bod1., písm. a – w.

Preverovalo sa :

spôsob rozpracovania a plnenia úloh prijatých uzneseniami členských schôdzí, účelovosť a správnosť vynakladania finančných prostriedkov  na strane príjmov a výdavkov ( skutočnosť v porovnaní s plánom ), postup hospodárskych skupín pri zarybňovaní našich revírov, prácu členov rybárskej stráže i disciplinárnej komisie – predovšetkým vo väzbe na právne normy, vyplácanie náhrad cestovného, komplexnú pokladničnú agendu, obsahovú náplň zápisníc zo zasadnutí výboru MsO, školenie nových členov, auto prevádzku, vyplácanie odmien za brigády, agendu hosťovacích povolení, prácu detského krúžku, účelové použitie finančných prostriedkov získaných z podielových 2%-tných daní, používanie finančných prostriedkov na reprezentačné účely a dary, nakladanie s majetkom, hmotné zodpovednosti členov výboru, inventarizáciu majetku.

Poznatky z kontrol resp. zistené skutočnosti boli v podobe písomných správ predkladané na rokovania výboru. V prípade opodstatnenosti nami navrhovaných opatrení výbor prijímal adekvátne rozhodnutia.

Možno, a to je čiastočná kritika do vlastných radov, sa dalo aj intenzívnejšie a v niektorých prípadoch aj konkrétnejšie uplatňovať systém kontroly. Je teda stále čo zlepšovať. Dobrá kontrolná a pravidelná kontrolná činnosť je súčasťou riadiacej práce. Svojimi zisteniami tak napomáha zvyšovať kvalitu a optimalizáciu rozhodovania, konkrétnych postupov a realizačných krokov, pri dodržiavaní zásad správneho hospodárenia s majetkovými hodnotami.

Stanovy SRZ ( § 17 bod 2. ) dávajú právo predsedovi alebo aj ostatným členom kontrolnej komisie byť prítomný na schôdzach výboru MsO. Toto právo aj v poslednom volebnom cykle plne využili. Vytváral sa tok pre nás priestor pre detailnejšie poznanie práce jednotlivých členov výboru, ich aktivít, úrovne odborných znalostí i ochoty rukolapne sa zapájať do rozhodovacích i výkonne riadnych povinností a procesov. Svojimi názormi i odporúčaniami na konkrétne situácie i riešenie problémov a otvorených náležitostí usilovali  sa prispieť k zvládnutiu operatívnych či systémových úloh. Teda aj z tohto aspektu poznania sa môže hodnotiť prácu výboru. A to nie zle, práve naopak. Pri tejto príležitosti odsudzujeme  netové anonymné, obsahove a odborne plytké výroky a často krát aj urážky na prácu výboru. Isto, aj my kriticky, ale otvorene a verejne, poukazujeme na to, že ťarcha výkonu spočívala na pár jednotlivcoch. Nad sa treba vážne zamyslieť a do ďalšieho obdobia jednoznačne presadiť a striktne delegovať zodpovednosť, konkrétnosť názorov, návrhov i praktických výkonov na každého zvoleného člena výboru, zodpovedného za svoj úsek činnosti.

Tak ako každý rok predkladáme aj dnes postreh a zhodnotenie na ekonomické hospodárenie výboru a teda aj organizácie prezentované v skutočných hodnotách rozpočtovej bilancie. Už pri tvorbe číselných projekcií na rok 2013 sme konštatovali, že rozpočet bol pripravený seriózne, vyvážene s istou rezervou tak na strene príjmov ako aj výdavkov. Dosiahnutá skutočnosť k 31.12 m.r. odzrkadľuje našu pôvodnú predikciu.  Výsledky sú ekonomicky prijateľné, opodstatnené. Treba kvitovať, že hlavné kategórie časti príjmov sa naplnili resp. i prekročili. Tento fakt sa v niektorých prípadoch, osobitne v odvodových povinnostiach, prejavil prekročením plánovaných hodnôt ( viď výdavková časť ). To že celkové výdavky prekročili o 4 %-tuálne body sumu finančných príjmov, nehodnotíme kriticky. Vieme čo to spôsobilo ( nákup skladu ), a vieme aj to, že v dôsledku toho sa organizácia neoslabila, bola dostatočne likvidná a kladne povýšila hodnota majetku našej organizácie. Na základe kontrolného posúdenia, s rešpektovaním vyššie uvedeného bez ďalších osobitných pripomienok, dovoľujeme si konštatovať, že výsledky hospodárenia za uplynulý rok sa dosiahli principiálne tak, ako bol pripravený ich zámer.

Ako všetci vieme, a je to dané aj príslušnými predpismi, za základný dokument, orientujúci prácu, povinnosti a zodpovednosti členov výboru a tým aj smerovanie celého chodu našej organizácie, je návrh rozpočtu na príslušný rok. Jeho dnešná prezentácia celému plénu vytvára priestor pre odbornú diskusiu, fundované názory, alebo pripomienky. Právo členov kontrolnej komisie, čo sme aj využili, nám ukladá povinnosť podrobne sa oboznámiť, posúdiť a analyzovať tento dokument ako celok, tak aj bilancované položky na obidvoch stranách. Podľa nášho názoru sa potvrdilo, že rozpočet je konštruovaný odborne, s dostatočnou znalosťou jednotlivých potrieb  i ekonomických súvzťažností. Je reálne vyrovnaný, s dobrou orientáciou finančno – ekonomického smerovania. Východiskom jeho tvorby sú skutočné výsledky za rok 2013, so zohľadnením príslušných úloh, potrieb a povinností. Smeruje k správnemu zhodnocovaniu a uspokojovaniu záujmov našej rybárskej základne. Plánované príjmy rastú voči skutočnosti m.r. indexom 102,96 a výdavky sú úspornejšie o 1,25 %. Pri podrobnejšom poukázaní možno vidieť ( príjmová časť ) opatrnejší projektovaný rast ( napr. príjmy z predaja členských známok, z povoleniek na rybolov). Niektoré položky vyznievajú optimistickejšie ( napr. prijatá záloha na brigády, príjem z rybárskych pretekov ). Sú však aj úvahy znamenajúce výraznejší prepad oproti skutočnosti 2013 ( napr. predaj hosťovacích povolení, prijaté úroky z peňažných vkladov ). Obdobne aj na strane výdavkov je projekcia niektorých položiek úspornejšia, ale aj výraznejšie  predbiehajúca minuloročnú skutočnosť. Úlohu tu zohráva viacero faktorov ( napr. odvodové väzby, rast cien, zveľaďovanie nehnuteľnosti, podpora krúžku detí, bankové služby, a pod. ). Zároveň možno registrovať aj istý plánovaný priestor pre reálne šetrenie i nepredvídané udalosti. Pretože sú členom kontrolnej komisie, a predpokladáme aj mnohým tu z prítomných, dostatočne známe zákonitosti, vzájomné väzby i povinné úlohy pri tvorbe rozpočtu, zodpovedne považujeme posudzovaný rozpočet za dobrý základ práce novozvoleného výboru i jeho komisií v roku 2014.

Naša práca bola kontrolne zameraná aj na činnosti súvisiace s hmotným majetkom organizácie. Porušenia zásad hospodárnosti, či nekalé úmysly sme v tejto oblasti nezistili. Istý výstup nám dávajú aj zistenia z inventarizačných prác, pri ktorých kontrolná komisia mala svoje zastúpenie. Konečný výsledok, bez osobitných rozdielov, sme potvrdili.

Na základe výsledkov a konštatovaní v tejto správe odporúčam, v mene kontrolnej komisie, tomuto aktívu prezentované základné dokumenty hlasovaním prijať.

Diskusia na výročnej členskej schôdzi mala vecný charakter, diskutovalo sa hlavne ohľadom vodnej nádrže Báb a jej budúceho charakteru z hľadiska rybárskeho práva. VČS prijala uznesenie, v ktorej sa hľadá riešenie do ďalšieho obdobia.    

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

f13

Výročná členská schôdza zvolila na obdobie rokov 2014-2017 výbor, ktorý na svojom prvom zasadnutí zvolil opätovne za predsedu MsO SRZ v Seredi Ing. Dušana Alinu.

Členovia výboru SRZ MsO Sereď pre roky 2014 – 2017

Ing. Dušan Alina – predseda, štatutárny zástupca organizácie a člen predsedníctva

Marian Scherhaufer – tajomník, štatutárny zástupca organizácie a člen predsedníctva

VladimírBeno – hlavný hospodár, člen predsedníctva

Ing. Ľuboš Javor – účtovník, člen predsedníctva

Štefan Vančo – pokladník, člen predsedníctva

Roman Vančo – Člen výboru, veliteľ RS

Mgr. Martin Gulbiš – člen výboru

Miloš Mesároš – Člen výboru

Jozef Mlynárik – Člen výboru

František Strapáč – Člen výboru

Ladislav Režnák – Člen výboru

Michal Nagy – Člen výboru

Ľuboš Jendek – Člen výboru

Marek Kišucký – Člen výboru

Alexander Greman – Člen výboru

Peter Strapáč – Člen výboru

Peter Zbojek – Člen výboru

 

Kontrolná komisia:

 Ing. Ján Hudák – Predseda kontrolnej komisie

Ivan Remiš – Člen KK

Ing. Pavol Gavalec – Člen KK

Disciplinárna komisia:

Ján Forró – predseda disciplinárnej komisie

Dušan Brezík – člen DK

Marian Kohút – člen DK

Jaroslav Javor – člen DK

Rybárska stráž:

Roman Vančo (veliteľ rybárskej stráže)

Dušan Brezík (zástupca veliteľa)

Ján Forro (člen)

Alexander Greman (člen)

Peter Strapáč (člen)

Jaroslav Javor (člen)

Marián Kohút (člen)

Peter Zbojek (člen)

Marián Šujdák (člen)

Lubomír Drasík (člen)

Marián Mičo (člen)

Ľudovít Scheibenreif (člen)

Marek Cicák (člen)

Milan Tóth (člen)

Dominik Domoracký (člen)

 

Mestská organizácia SRZ SEREĎ

Výročná členská schôdza konaná dňa 8.2.2014

UZNESENIE

 

 1. Výročná členská schôdza berie na vedomie :

– Správu mandátovej komisie o účasti na výročnej členskej schôdzi.

– Stanovisko kontrolnej komisie k plneniu rozpočtu za rok 2013 a k návrhu rozpočtu na rok 2014.

Výročná členská schôdza schvaľuje :

– Správu o činnosti výboru SRZ MsO Sereď za rok 2013 a plán hlavných úloh a činností

výboru SRZ MsO Sereď na rok 2014

– Správu o hospodárení za rok 2013

– Rozpočet SRZ MsO na rok 2014

– Správu Kontrolnej komisie za rok 2013

– Miestny rybolovný poriadok SRZ MsO Sereď pre rok 2014, ktorý je v súlade so zákonom o

rybárstve č.139/2002 Z.z. a s Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17. marca 2006, účinnej od 15. apríla 2006 a v súlade s uzneseniami VČS.

 • Pohárový pretek Feeder – Rameno Dolná Streda – 23.8.2014 – 24.8.2014( iba staré rameno). Pretekov sa môžu zúčastniť aj členovia našej MsO.

– Letný tábor DRK na VN Báb v časti špic a lúka pri poľovníckej chate v dňoch 23.7.2014 – 27.7.2014.

– Zvýšiť lovnú mieru lieňa na 40 cm.

 1. Výročná členská schôdza ukladá :

– Výboru MsO SRZ zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z diskusných príspevkov výročnej členskej schôdze na rok 2014.

Zodpovedá: Výbor MsO – úloha trvalá

Výboru MsO SRZ, zabezpečiť plnenie plánu hlavných úloh a činností na rok  2014.

Zodpovedá: Výbor MsO

– Každému dospelému členovi odpracovať 8 brigádnických hodín. Člen ktorý odpracuje brigádnické hodiny navyše, budú mu tieto preplatené so zálohy tých ktorí brigádu neodpracovali.

– V prípade neprihlásenia sa dostatočného počtu brigádnikov, môže byť záloha za brigádu vyplatená aj nečlenovi SRZ.

– Pokračovať v doterajšom jesennom zarybňovaní revíru „U-čko“ resp. „Bagrovisko Šintava“, pstruhom dúhovým, ak to podmienky dovolia.

Prílohou tohto uznesenia je :

– plán hlavných úloh a činností a zápisnica z VČS

Uznesenie doplnené a schválené výročnou členskou schôdzou SRZ MsO

Plán hlavných úloh a činností SRZ MsO na rok 2014

– Spolupracovať a viesť agendu s RADOU SRZ, MÚ a OÚ, OÚŽP, Ministerstvom ŽP, Hydromelioráciami, Povodím Váhu a ďalšími.

– Zabezpečiť vydávanie rybárskych dokladov v zmysle zákona o rybárstve, príslušnej Vykonávacej vyhlášky, Stanov a

smerníc RADY SRZ a uznesení z VČS.

–  Zabezpečiť podľa možností, odkupovanie pozemkov pod vodnou plochou jednotlivých revírov MsO.

–  Použiť časť finančných prostriedkov zo zarybnenia, a príjmy z pretekov na kúpu pozemkov pod revírmi MsO a na činnosť hospodárskej skupiny a rybárskej stráže..

–  Finančné prostriedky zinkasované formou dobrovoľného príspevku na zarybnenie za rok 2013, celkom v sume 1 725,75 EUR  použiť na nákup násadových rýb a ich ochranu.

–  Zabezpečiť školenie nových členov,

–  Poistiť majetok MsO a členov RS.

–  Organizačne a vecne zabezpečiť všetky rybárske preteky usporiadané SRZ MsO.

 1. mája 2014 – rameno Dolná Streda – cena povolenky 14 Eur.
 2. mája 2014 – bagrovisko Šintava – cena povolenky 14 Eur.
 3. mája 2014 – detské rybárske preteky – bagrovisko Šintava – cena povolenky 4 Eur.
 4. mája 2014 – VRP – rameno Horný Čepeň – cena povolenky 140 Eur.

 – Zabezpečiť jarné a jesenné zarybnenie všetkých revírov SRZ MsO.

– Zabezpečiť chov násadových rýb na oboch chovných revíroch MsO.

– Neustále zlepšovať a posilňovať činnosť RS.

– Zlepšiť činnosť hospodárskej skupiny na všetkých revíroch SRZ MsO.

– Zabezpečiť dokončenie rekonštrukcie liahne na RD a realizáciu  sádkovacích jazier v

záhrade RD, starať sa zveľaďovanie majetku MsO.

– Monitorovať prípravu výstavby VD Sereď

– Zabezpečiť fungovanie krúžkov mladých rybárov.

– Zabezpečiť aktualizáciu webovej stránky MsO.

 

Správa o činnosti dcérskej spoločnosti  Neptún s.r.o. predniesol konateľ spoločnosti Ing. Dušan Alina

V roku 2013 spoločnosť NEPTÚN,s r.o., pokračovala v obchodovaní s tržnou rybou pre priamu spotrebu pri príležitosti  Veľkonočných a Vianočných sviatkov. Na základe dobrých skúseností sme pokračovali aj v tomto roku v spolupráci s dodávateľom z Česka Rybářstvím Chlumec nad Cidlinou. Činnosť spoločnosti sa zamerala okrem obchodovania s tržnou rybou aj s obchodovaním s násadovou rybou a rozšírili sme predajný sortiment aj o chladenú filetovanú rybu a údený program. V obchodnej aktivite sme sa zamerali aj na predaj rybacích peliet pre kapry a sumcov. Hlavnou činnosťou ale aj tak stále zostáva predaj tržnej ryby na Vianočný trh. Sortiment ponúkaných rýb v roku 2013 bol už tradične – kapor, sumec a pstruh dúhový. V roku 2013 sme začali Veľkonočný predaj rýb v poslednom týždni, pred Veľkou nocou. Objednali sme dostatočné množstvo kapra I. triedy do 2,5 kg a menšie množstvo pstruha dúhového mrazeného. Predaj sa uskutočňoval na rybárskom dome v týždni pred Veľkou nocou. Predali sme spolu 265,7 kg kapra a 17,8 kg pstruha dúhového, lososa škandinávskeho 18 kg.  Tradičný predaj vianočného kapra sme v roku 2013 museli opäť dostatočne včas pripravili jednak po stránke organizačnej ale  najmä marketingovej. Dodávky rýb sme rozdelili na viac termínov, aby podľa vývoja predaja na zásobách nevznikol zostatok nepredaných rýb. Samozrejmosťou sú kvalitné a bezstratové uskladnenie rýb na predajných miestach, ktorými boli priestory RD v Seredi a taktiež  predajné miesto v Sládkovičove.

Úspešnosť predaja je podmienená dobrou a účinnou propagáciou. Využili sme propagačný materiál firmy Foreko s našou reklamou na titulnej stránke reklamného mesačníka a lokálné reklamné banery.  Predaj rýb sme v priestoroch rybárskeho domu zahájili 14. decembra a ukončili 23. decembra. V Sládkovičove sa predaj začal 16.decembra a ukončil 23. decembra. Na vianočný predaj 2014 bolo celkovo zakúpených 12.000 kg kapra, 216 kg sumca a 300 kg pstruha dúhového. Okrem uvedeného sortimentu sme ponúkali v predaji lososa škandinávskeho – chladeného, tuniaka chladeného a kompletný údený program. Celkový obrat zrealizovaný obchodnou spol. Neptún, bol v roku 2013 zrealizovaný v sume 93.898 EUR. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru boli v sume 76.595 EUR. Celková obchodná marža z  predaja predstavovala sumu 17.303 EUR . Z tohto miesta sa chcem zároveň poďakovať všetkým tým, ktorí sa na realizácii predaja rýb podieľali.

Celková činnosť spoločnosti vo finančnom vyjadrení bola priebežne evidovaná v účtovnej evidencii a prehľad o výsledku hospodárenia je obsiahnutý v účtovnej závierke za rok 2013.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT k 31.12.2013.

Tržby za Tovar 93.898
Predaný Tovar 76.595
Obchodná marža 17.303
Výrobná spotreba 7.306
Spotreba materiálu 5384
z toho:
Spotreba kancelárskych potrieb 419
Režijny material
Spotreba drobného materiálu                                                                          985
Operatívna evidencia
Spotreba energie
Spotreba energie
Služby 1922
Opravy a udržovanie
Náklady na reprezentáciu 527
Ostatné služby :
Telefón, fax
Poštovné
Reklama 680
Preprava
Nájomné 1,00
Ostatné služby :
 Pridaná hodnota
Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4062
Odmena za dohody  
Odvody
Dane a poplatky 190
Poplatok za odpady
Poplatok za stráženie
Notárske poplatky
Pokuty a penále
Opravné položky
Odpisy dlhodobého hmotného majetku  
Tržby z predaja HIM  
Prevádzkový hospodársky výsledok 5746
Finančné výnosy
Úroky
 Z toho ter. Vklad 555,94 Eur
Finančné náklady
Bankové poplatky
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -137
Hospodársky výsledok pred zdanením 5609
Pripočítateľná položka
 Základ dane
Daň 1411
Hospodársky výsledok po zdanení 4198

 

Zaúčtované náklady boli vynaložené účelne a v posledných rokoch voľné prostriedky používame na dopĺňanie inventára. V tomto sledovanom roku sme zakúpili elektrocentrálu, reklamné pútače, kalová čerpadlo IT výpočtovú techniku. Zakúpený hmotný majetok je určený aj pre využívanie MsO. Nákupom hmotného majetku zvyšujeme súčasne aj hodnotu majetku MsO. ( nákup bol zrealizovaný v sume 3866 EUR ).

Podnikateľský zámer na rok 2014 spočíva v zachovaní a udržaní predaja rýb v priestoroch rybárskeho domu počas hlavných sviatkov roka vzhľadom na rastúcu konkurenciu a predaj násadových rýb najmä pre MsO a pokračovanie v predaji peliet.