Vážené členky a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, štatutárni zástupcovia MsO a MO, účastníci rokovania XII. Snemu SRZ

Hlavnou úlohou delegátov bolo vyhodnotiť činnosť Rady a vedenia za uplynulé obdobie a úloh daných predošlým snemom, prerokovať a schváliť nové „Stanovy“ SRZ.  Rokovanie bolo ukončené 25. novembra 2018 voľbami do orgánov SRZ, Rady, Kontrolnej komisie, voľbou tajomníka a prezidenta zväzu, a napokon schválením úloh pre nové volebné obdobie 2019-2022.

Snem schválil novú Radu a novú Kontrolnú komisiu, schválil Hlavné smery činnosti Rady pre nové funkčné obdobie, potvrdil vo funkcii tajomníka SRZ Ing. Ľuboša Javora a zvolil nového prezidenta SRZ p. Emanuela Seemanna.

Delegáti snemu sa za dva dni rokovania úspešne vysporiadali s danými úlohami. Tie boli splnené aj napriek tomu, že význam predložených dokumentov a zodpovednosť za ne si vyžiadal vo viacerých prípadoch, zvlášť pri schvaľovaní nových stanov, zjednotenie odlišných názorov a stanovísk.

Zásluhou Vašich delegátov splnil snem stanovené úlohy, ktoré Rada pri najbližších rokovaniach rozpracuje, stanoví konkrétnu zodpovednosť a termíny plnenia.

Vážené kolegyne, kolegovia je pred nami nové štvorročné obdobie, v ktorom chceme pokračovať v rozvoji a stabilizácii SRZ a k tomu je potrebná aj vzájomná pomoc a spolupráca. Mnohé z úloh majú význam pre MsO a MO. Jednou z nich je začatý zámer „Elektronizácie SRZ“, aplikácie „novej rybárskej legislatívy“ do praxe, čo spolu s realizáciou ďalších opatrení  uľahčí našu spoločnú prácu.

Na záver opätovne ďakujem Vašim zástupcom za dobre odvedenú prácu a trpezlivosť pri riešení niektorých organizačných problémov v priebehu rokovania. Všetkým členom orgánov zväzu prajem v práci pre SRZ veľa zdravia a pracovnej energie.

 

Ing. Ľuboš Javor, tajomník Rady SRZ

Kompletný zoznam členov Rady SRZ a KK pri Rade SRZ

Prezident SRZ

Emanuel Seemann

Tajomník SRZ

Ing. Ľuboš Javor

Členovia Rady za Banskobystrický kraj

Pavel Vaculčiak – viceprezident
PhDr. Igor Fraňa
Ing. Jaroslav Viktorín
Milan Kobela

Členovia Rady za Bratislavský kraj

Mgr. Marianna Jankovičová – viceprezidentka
Alexander Takács
Miroslava Pavelková
Ing. Róbert Kadnár

Členovia Rady za Košický kraj

MVDr. Štefan Bílik – viceprezident
Vladimír Šaffa
Ing. Ľubor Cuker
František Tomko

Členovia Rady za Nitriansky kraj

Eugen Farský – viceprezident
Attila Hamran
Ing. Ľubomír Stanko
JUDr. Tibor Timár

Členovia Rady za Prešovský kraj

Ing. Gabriel Zajtko – viceprezident
Ivan Orovčík
Ján Polák
Ján Kozub ml.

Členovia Rady za Trenčiansky kraj

Ing. Jozef Lauš – viceprezident
Miroslav Brokeš
Zdenko Čavojčin
Vladimír Vecel

Členovia Rady za Trnavský kraj

Ing. Igor Mišech – viceprezident
PaedDr. Vladimír Čerešňák
Branislav Hesek
Attila Tomanovics

Členovia Rady za Žilinský kraj

Ing. Igor Macúš – viceprezident
Peter Nikov
Ing. František Haluška
* Mgr. Jozef Púčik

*p. Mgr. Jozef Púčik bol kooptovaný
po odstúpení p. Ing. Juraja Staška

Kontrolná komisia pri Rade SRZ 2018-2022

Ing. Pavol Trokan – predseda KK
Jaroslav Šiška – BB kraj
Ing. Igor Dekyský – BA kraj
Ing. Dušan Krempaský – KE kraj
Dušan Janovič – NR kraj
Ladislav Smrek – PO kraj
Mgr. Milan Dubnička – TN kraj
Bc. Béla Zsille – TT kraj
Ing. Horislav Haratík – ZA kraj